De Hoge Bank van Zaltbommel | De 100 laatst geplaatst of gewijzigd

Overzicht van 100 actes.

1 ) 02-06-1309. Hendrik van den Werve en Jan Wickenbroet, schepenen van Zaltbommel, brengen aan Reinald I, graaf van Gelre, het verzoek over van Jutte, dochter van wijlen Jan Wolf, ridder, om oorkonde nr. 1309.06.02 (na 1309.06.01) mede te bezegelen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 21-1-2018.
Viro nobili ac discreto, quem karismatum multitudo recummendat, domino Renaldo, comiti Gelrie, eorum domino dilecto
Henricus de Werva et Johannes Wickenbroet, scabini in Sautbomel, veritatis notitiam cum salute.
Constituta coram nobis Jutta, filia domini Johannis Wolf, quondam militis bone memorie, rogavit nos ut nos protestaremur quod ipsa rogasset quod vos apponeretis sigillum vestrum littera facta super conditionibus quas ipsa promisit ecclesie ac conventui de Senuwinen, sigillata sigillo domini Henrici, abbatis Insule beate Marie, sigillo domini Henrici Cok, militis, necnon sigillis nostris.
Nostrarum testimonio litterarum.
Datum anno domini Mº CCCº nono feria secunda post octavas trinitatis.
Ontstaan: A is door dezelfde hand geschreven als het origineel van de Zaltbommelse schepenoorkonde nr.1307.07.17 uitgaande van Dirk van Heesselt.
Interpretatie: Uit de Tielse schepenoorkonde nr.1277.04.16 betreffende een schenking door Jan Wolf, ridder, en diens broer Maurits aan het klooster van Zennewijnen blijkt dat de hierboven genoemde Jutte aldaar non was.
Bron: Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326 (1309.06.02)
2 ) 17-07-1307. Dirk van Heesselt, schepen van Zaltbommel, getuigt aan zijn medeschepen Jan Wickenbroet dat op 29 april 1303 Otto Dirksz. van Waalwijk ten overstaan van hem en zijn gewezen medeschepen Gerard Maelghijs een erf gelegen in het gerecht van Ophemert heeft verkocht aan Arnold van den Weghe van Tiel, die het betrokken erf vervolgens tegen een jaarlijkse cijns aan Otto Dirksz. van Waalwijk heeft teruggegeven.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 21-1-2018.
Nos Theodericus de Hecel, scabinus in Sautbomel, testimonium perhibemus Iohanno Wickenbroet, ibidem
scabino, illo tempore dum potuimus cum Gerardo Maleghis, quondam nostro conscabino, protestari, quod nos
interfuimus cum Gerardo Maleghiis predicto, videlicet scabini, anno Domini Mº CCCº tercio feria secunda ante
diem beate Walburgis ubi Otto filius Theoderici van der Walewiic vendidit et optulit pro
centum libris legalium denariorum eidem, ut fatebatur, persolutis aream cum eius attenentiisd sitam
in iurisdictione de Hemert inter communitatem de Hemert et inter Arnoldum van der Walewiic,
videlicet cum arboribus et salicibus aree prenotate, Arnoldo dicta van den Weghe de Tyle here-
ditarie possidendam. Et Otto predictus una cum sua uxore huiusmodi aree effestucando renunti-
avit promittens facere renuntiare omnes qui de iure tenentur renuntiare aree prelibate, promittens nichi-
lominus Arnoldo predicto warandiam facere per annum et diem, ut iuris est, coram omnibus volentibus
iuri comparere super area memorata et deponere omne plegium quod vorplicht dicitur, de eadem;
preterea dominus Ghiselbertus de Malsen ad opus Arnoldi van den Weghe predicti huiusmodi
aree effestucando renuntiavit, scilicet omni suo iure. Quo facto Arnoldus iam dictus red-
didit aream prelibatam Ottoni predicto pro quatuor libris annui census nigrorum Turonensium legalium
vel pagamentum pro eis singulis annis in die beati Victoris ipsi Arnoldo van den Weghe
predicto persolvendis. Quod si non fecerit, extunc pena duorum solidorum monete antedicte de die in diem
inmediate supercrescet et Arnoldus predictus recuperabit censum antedictum cum pena in area
memorata, cum diutius noluerit exspectare. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº
CCCº septimo feria secunda post diem beate Margarete.
Aan deze oorkonde was een transfix gehecht, met een akte voor de Bank van Tuil. Zie aldaar dd. 16-1-1367.
Bron: Het Premonstratenser-nonnenklooster van Zennenwijnen, of een aantal tot hiertoe onuitgegeven oorkonden van dit klooster / door W. Hoevenaars.
Bron: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, Volume 15, pag. 230.
Datum: feria secunda = maandag na Margarete (13 juli), wat valt op 16 juli. Dus de datering van de oorkonde lijkt onjuist.
Bron: Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326 (1307.07.17)
3 ) 09-06-1391. Schepenen: Godefridus de Kessel en Johannes Thome
Ingevoerd of laatste wijziging op: 21-1-2018.
Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Godefridus de Kessel et Johannes Thome scabini
in Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Belia relicta Rodolphi
Leuwen cum eius tutore electo vendidit et optulit pro viginti florenis aureis bonis et legalibus
eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens litteram est transfixa et omniam earum contenta
prout ibidem continentur Heijnmanno Wijse ad opus mense sancte spiritus de Zautboemell et Everardo
de Aelst ad opus hospitalis de Zautbomell hereditarie possidendam Et dicta Belia cum eius
tutore electo litteris et eorum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui
ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam ex
parte sua warandiam facere dicto Heijnmanno ad opus dicte mense sancte spiritus et Everardo predicto
ad opus dicti hospitalis super litteris et earum contentis per annum et diem ut juris est
adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht
dicitur de eisdem Nostrarum testiminio litterarum Datum anno domini Mº CCCº nonagesimo
primo nona die mensis Junij
Transfix.
Hangt aan: 29-05-1374
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 20v / scan 44)
4 ) 04-08-1321. De kanunnik Gosewijn de Cock verkoopt land onder Hier aan den priester van Meteren.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 21-1-2018.
U. p. v. nos Conrardus Rode et Arnoldus de Hoesden, s. in Sautbomel, n. f. p. q. c. c. n. d. Gosuinus Coc, canonicus ecclesie Arnhemensis, vendidit et o. pro C lb. d. l. e. ut f. p. VIIIj {8,5} jugera et quantum plus terre habet ibi in j. de Hijr, in loco dicto Ouvermeere op Snellenvelt, inter d. Johannem Coc, militem, et inter Rodolphum et Henricum Coc, fratres, filios d. Rodolphi Coc, militis, d. Martino (1) investito in Meteren i. a. etc. Et d. Gosuinus pred. huj. terre renunciavit promittens etc. d. Martino super terra memorata per annum etc. Inde sunt Gerardus, filius d. Henrici Cocs, Rodolphus, filius d. Rodolphi Cocs, militum, et Johannes, filius Wolteri de Amersfoert, fidej. ind. N. t. l.
Datum a. D. MCCCXXI, feria III post beati Petri ad vincula.
1) Martinus de Ynen, in de overdracht van dezen brief, nº 231.
Transfix.
Aanhangend: 16-05-1322
Bron: Cartularium der Abdij Marienweerd, inv. 216 (Pag. 147)
5 ) 27-07-1583. Schepenen van Boemel oorkonden, dat Henrick Maschereel, heer tot Balgoyen, verkocht heeft voor 3 pond een huis en erf te Boemel tegen - over gewezen zusterenconvent, genaamd Het Grote Huis van Opijnen, aan Henrick van Wytenhorst, drost te Huyssen.
Uittreksel uit het signaat van Zaltbommel (1642), gewaarmerkt door P. van Enschede, in inv. nr. 1513.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 21-1-2018.
Datum: 1583 juli 27 (o.s. juli 17).
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994), regest 102
6 ) 10-09-1539. Roelff die Raedt Henrickss. en Joest van Giessen, schepenen te Zaltboemell, oorkonden, dat Jan die Kock van Delwinen en Dirck van Beest, namens zijn vrouw, verkocht en overgedragen hebben aan Wolter van Baexen 5 morgen land onder Zaltboemell achter die Verricht.
Oorspr. Met de geschonden zegels van de beide oorkonders.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994), inv. 1659-2, regest 65
7 ) 10-09-1539. Roelff die Raedt Henrickss. en Joest van Gyessen, schepenen in Zaltboemell, oorkonden, dat meester Goert Tijnagell aan Wolter van Baexen heeft overgedragen 3 morgen land op die Middelwey onder Zaltboemell.
Oorspr. Met een zeer geschonden zegel van de eerste oorkonder. Het zegel van de tweede oorkonder is verloren.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994), inv. 1659-1, regest 64
8 ) 23-11-1490. Jacobus Tengnagell en Gregorius Morinck, schepenen in Zautbomel, oorkonden, dat Ghisbertus Auwrijn heeft verkocht voor 100 pond de brief, waardoor deze is gestoken, aan Johannes de Echtelt.
(in festo sancti Clementis pape).
Oorspr. Met de zegels van de beide oorkonders.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Transfix.
Hangt aan: 01-03-1490
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994), inv. 1512-3, regest 37
9 ) 01-03-1490. Jacobus Tengnagell en Arnoldus Fey, schepenen in Zautbomel, oorkonden, dat Cornelia, weduwe van Bernardus de Gaell, aan Ghisbertus Auwrijn belooft heeft een tijns, groot 8 rijnse gulden 's jaars, gaande uit 1⁄3 van Franck Pyecken tienden onder Zautbomel en Bruechem.
Oorspr. De zegels van de beide oorkonders zijn verloren.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Transfix.
Aanhangend: 23-11-1490
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994), inv. 1512-2, regest 36
10 ) 02-08-1489. Henricus Posthouwer en Arnoldus Fey, schepenen in Zautbomell, oorkonden, dat Cornelia, weduwe van Bernardus de Gaell, ten behoeve van Johannes Auwrijn een tijns, groot 8 rijnse gulden of de waarde daarvan 's jaars, gevestigd heeft op 1⁄3 van de tienden, die men Franck Pyecken thienden pleegt te noemen, onder Zautbomel.
(incrastino beati Petri apostoli ad vincula).
Oorspr. Met het zegel van de tweede oorkonder. Het zegel van de eerste oorkonder is verloren.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994), inv. 1512-1, regest 35
11 ) 14-03-1484. Johannes Auwrijn en Gregorius Morinck, schepenen in Zautbomell, oorkonden, dat Gysbertus Henrici verkocht en overgedragen heeft voor 40 pond 14 hond land, genaamd Di Komme, onder Zautbomell, aan Jacobus Tengnagell, met bijbehorende tijns en dijk, waarbij Gysbertus voornoemd, alsmede Arnoldus Henrici en Bela Henrici voor hun deel beloofd hebben dit land te vrijwaren.
(feria secunda post dominicam qua cantatur in ecclesia dei letare).
Oorspr. De zegels van de beide oorkonders zijn verloren.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994), inv. 1658, regest 33
12 ) 30-03-1474. Schepenen: Rodolphus de Groensbeeck en Johannes Auwrijn
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Rodolphus de Groensbeeck et Johannes Auwrijn scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Bartraerdis relicta Johannis
Meijers cum eius tutore electo Henricus Johannes et Arnoldus filij et heredes Johannis
Meijers predicti vendiderunt et optulerunt pro centum librarum denariorum legalium eisdem ut fatebatur
persolutis litteram cui hec presens litteram est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur domino Ghisberto Loije presbytero tamquam provisori mense sancti spiritus opidi Zautbomelense? ad opus mense
sancti spiritus opidi Zautbomelense? predicti hereditarie possidendam Et Bartraerdis cum eius tutore
electo Henricus Johannes et Arnoldus predicti littere et eius contentis predictis renunciaverunt Promit-
tentes facere omnes qui ex parte ipsorum littere et eius contentis predictis de jure renunciare ten-
entur Promittentes eciam ex parte ipsorum warandiam facare domino Ghijsberto Loije presbytero tamquam pro-
visori ad opus mense sancti spiritus opidi Zautboemelense predicti super litteram et eius contentis predictis
per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et ex parte ipsorum deponere
omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini mil-
lesimo quadringentesimo septuagesimo quarto feria sexta post dominicam qua in ecclesia cantatur judica
Datum: woensdag na Judica (27-3-1474).
Transfix.
Hangt aan: 05-03-1455
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 48v / s. 73)
13 ) 30-03-1474. Schepenen: Rodolphus de Groensbeeck en Johannes Auwrijn
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
        Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Rodolphus de Groensbeeck et Johannes Auwrijn scabini in Zaut-
boemell notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Bartraerdis relicta Johannis Meijers cum
eius tutore electo Henricus Johannes et Arnoldus filij et heredes Johannis Meijers predicti vendiderunt
et optulerunt pro centum librarum denariorum eisdem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens litteram est
transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur domino Ghijsberto Loije presbytero tamquam provisori mense
sancti spiritus opidi Zautbomelense? ad opus mense sancti spiritus opidi Zautbomelense? predicti heredi-
tarie possidendam Et Bartraerdis cum eius tutore electo Henricus Johannes et Arnoldus predicti littere
et eius contentis predictis renunciaverunt Promittentes facere omnes qui ex parte ipsorum littere et eius
contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittentes eciam ex parte ipsorum warandiam facare domino
Ghijsberto Loije presbytero tamquam provisori ad opus mense sancti spiritus opidi Zautbomelense predicti
super litteram et eius contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere
volentes Et ex parte ipsorum omne plegium deponere quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum
testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo quarto feria sexta
post dominicam qua in ecclesia cantatur judica
Datum: woensdag na Judica (27-3-1474).
Transfix.
Hangt aan: 05-03-1455
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 48v / s. 73)
14 ) 09-06-1473. Schepenen: Johannes de Herlar en Rodolphus Johannis
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
       Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Johannes de Herlar et Rodolphus Johannis scabini in Zaut-
boemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Arnoldus de Monte vendidit et op-
tulit pro viginti quinque florenis aureis libras denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui
hec presens litteram est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur domino Ghijsberto Loije
presbytero tamquam provisori mense spiritus sancti in opido de Zautboemell ad opus mense predicte
hereditarie possidendam Et Arnoldus de Monte predictus littere et eius contentis predictis renunciavit
promittens facere renunciare omnes qui littere et eius contentis predictis renunciare tenentur Promittens eciam
warandiam facare domino Ghijsberto predicto ad opus mense predicte super litteram et eius contenta pre-
dicte per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne
plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo
quadringentesimo septuagesimo tercio feria quarta post penthecoste
Datum: woensdag na Pinksteren.
Transfix.
Hangt aan: 29-12-1442
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 25 / p. 57)
15 ) 17-06-1472. Schepenen: Matheus de Hoesden en Wilhelmus de Nijewaell
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
    Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Matheus de Hoesden et Wilhelmus de Nijewaell scabini in Zaut-
bomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Godefrida relicta Johannis Haicken cum
suo tutore electo vendidit et optulit pro quadraginta librarum? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis
litteram cui hec presens litteram est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur Domino Ghijsberto Loije
presbytero tamquam provisori pro tempore mense spiritus sancti in opido Zautbomelensis ad opus mense predicte heredi-
tarie possidendam Et Godefrida cum suo tutore electo predicte littere et eius contentis predictis renunciavit
promittens ex parte sua facere renunciare omnes qui littere et eius contentis predicte de jure renunciare te-
nentur Promittens eciam warandiam facere ex parte sua domino Ghijselberto predicto ad opus mense
predicte super litteram et eius contentis predictis per annum en diem ut juris est adversus omnes juri comparere vo- lentis Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo secundo feria quarta post
festum sancti Odulphi
Datum: woensdag na 12 juni.
Transfix.
Hangt aan: 15-08-1428
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 53v / scan 83)
16 ) 17-06-1472. Schepenen: Matheus de Hoesden en Wilhelmus de Nijewaell
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
       Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Matheus de Hoesden et Wilhelmus de Nijewaell sca-
bini in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Godefrida relicta
Johannis Haecken cum suo tutore electo vendidit et optulit pro quadraginta florenis aureis
Renensis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens littera est transfixa
et omnia earum contenta prout ibidem continentur domino Ghijselberto Loije tamquam provisori propter
mense spiritus sancti in opido Zautbomelense ad opus mense predicte hereditarie possidendam
Et Godefrida predicta cum suo tutore electo predicto litteris et earum contentis predictis renunciavit
promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure
renunciare tenentur Promittens eciam ex parte sua warandiam facere domino Ghijsberto pre-
dicto ad opus mense predicte super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris
est adversus omnes juri comparere volentes Et ex parte sua deponere omne plegium quod
voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo
quadringentesimo septuagesimo secundo feria quarta post festum sancti Odulphi
Datum: woensdag na 12 juni.
Transfix.
Hangt aan: 27-12-1427
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 21v / p. 50)
17 ) 03-04-1472. Schepenen: Rodolphus de Groensbeeck en Jacobus Tynnagell
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Rodolphus de Groensbeeck et Jacobus Tynnagell scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Jutta relicta Johannis de Bilant
cum suo tutore relicto vendidit et optulit pro decem denariorum legalium eidem ut fatebatur
persolutis litteram cui hec presens litteram est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur domino
Ghijsberto Loije presbytero tamquam provisor pro tempore mense spiritus sancti in opido Zautbomelense ad
opus mense spiritus sancti predicte hereditarie possidendam Et Jutta cum suo tutore electo predicto
littera et eius contenta predicta renunciavit promittens ex parte sua facere renunciare omnes qui littere et
eius contentis predictis renunciare tenentur Promittens eciam ex parte sua warandiam facere domino
Ghijsberto predicto ad opus mense predicte super litteram et eius contentis predictis per annum et diem ut juris
est adversus omnes juri comparere volentes Et ex parte sua deponere omne plegium quod voir-
plicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quadringen-
tesimo septuagesimo secundo feria sexta post festo pasche
Datum: vrijdag na Pasen (29-3-1472).
Transfix.
Hangt aan: 07-06-1453
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 30 / p. 67)
18 ) 11-03-1471. Schepenen: Ghijsbertus Morinck en Henricus de Doerne
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Nos Ghijsbertus Morinck et Henricus de Doerne scabini in Zautbomell protestamur
quod Gerardus Wouteri promisit Huberto Auwrijn censum quindecim stuferorum? bonum et legalium
aut equivalens pagamentum pro eis in die sancti Remigij episcopi proximo post unum annum et deinde
singulis annis perpetue censum quindecim stuferorum? prout prescripti sunt aut pagamentum pro
eis prout prescriptim est annue? in die sancti Remigij episcopi jure censuali solvendum et recipi-
endum ex domo et area site in opido de Zautboemell inter Rutgerum Holl ab uno latere
et de jure collaterales ab alio latere extendetum? cum uno fine versus orientem super
communem platea et cum alio fine super Johenni Joede Qui census predictus si quolibet anno perpe-
tue in dicto solucionis termino persolutus non fuerit extunc omni die deinde sequenti pena unius de-
narij dicti halve vlems bonum et legalium antedicto censu supercrescet Quam penam una cum
censu predicto Hubertus Auwrijn predictus ex domo et area predicti recuperare poterit quum diu-
cius expectare noluerit Et Gerardus Wouteri predictus promisit Huberto Auwrijn predicto
censum predictum perpetue warandizare adversus omnes juri comparere volentes ex domo et area
predicti Nostrarum testimonio litterarum Datum anno millesimo quadringentesimo sep-
tuagesimo primo feria secunda post dominicam contatur {?} in ecclesia dei reminiscere

Marge links:
Remigij
xv stuver

Marge rechts:
Ghijsbert Quekel
Ott van Malburch
gelost
Reminiscere valt op 10-3-1471.
Transfix.
Aanhangend: 09-12-1471
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 31 / p. 69)
19 ) 12-10-1470. Schepenen: Matheus de Hoesden en Jacobus de Berchman
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Universis presencia visuris Nos Matheus de Hoesden et Jacobus de Berchman scabini in Zaut-
bomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Arnoldus de Monte vendidit et optulit
pro ducentum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis medietatem trium jugerum terre cum dimi-
dio jugere terre et medietatem decem virgatarum terre in jurisdictione de Zautbomell in loco
dicto Op die Schoeren site inter Theodericum de Cluus? ab uno latere et Henricum Petri ab alio latere
Et ad huc medietatem quinque jugerum terre cum dimidio jugere terre et cum medietate quadraginta
novem virgatarum terre in jurisdictione de Zautbomell in loco dicto Op die Schoeren site inter Hen-
ricum Petri predictum ab uno latere et Johannem die Bouman ab alio latere aut inter collaterales de
jure ex omne parte jacentes Domino Ghijsberto Loije presbytero et Arnoldo de Mosa juniori tamquam provisoribus
pro tempore mense spiritus sancti opidi Zautbomelense ad opus mense predicte in allodio sine censu et
cum aggere ad predicta venditas de jure pertinente hereditarie possidendam Et Arnoldus de
Monte predictus terris venditis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui terris venditis
predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere domino Ghijsberto et Arnoldo
de Mosa predictis ad opus mense predicte super terris venditis predictis per annum et diem ut juris est
adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum
testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo feria sexta post festum
Victoris

Marge L:
Op die Sco-
ren die helft
van IIIJ
mergen
Datum: vrijdag na 10 okt.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 59v / scan 95)
20 ) 21-01-1467. Schepenen: Hubertus Auwrijn en Gerardus de Dijeden
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
      Koninckstraet
Nos Hubertus Auwrijn et Gerardus de Dijeden scabini in Zautboemell protestamur
quod Johannes de Hesel Aleijdis et Elizabeth filie Johannes de Hesell predicti cum earum tutoribus electis pro-
miserunt Hermanno de Drijell censum duodecim cum dimidio denarii dictus witte Philippus
Burgonsche stuivers ante datum presente littere confectum bonum et legalium aut aliud equivalens pagamentum
pro eis singulis annis perpetue in die beate Ponciani martiris solvendo et recipiendo ex domo
et area site in opido de Zautbomell inter Bertham relictam Johannis Crystiani ab uno latere
versus occidentem et Jacobus Godefridi ab alio latere extendentem? cum uno fine versus meridiem
super Theodericum de Cleve et cum alio fine super communem platea Qui census predictus si quolibet
anno perpetue in predicto solucionis termino persolutus non fuerit extunc omni die deinde sequenti
pena dimidij denarij dicti een halff cleijken bonum et legalium predicto censui supercrescet quam
penam una cum censu predicto Hermannus de Driell predictus ex domo et area predicti recu-
perare poterit quum diucius expectare noluerit Et Johannes de Hesell Aleijdis et Elijzabeth
cum earum tutoribus electis predictis promiserunt Hermanno de Driell predicto quod Johannes de
Hesell Johannis et Merten filia Joannis de Hesell predicti cum eius tutore electo renunciabunt
super censu predicto infra mensem deinde postquam in opido Zautboemelense pervenerint et quod
Wilhelmus Engela et Elijzabeth cum earum tutoribus electis pueri inpuberes Johannis de Hesel
predicti renunciabunt super censu predicto postquam ad annos pubertatis pervenerint ad opus Her-
manni de Driell predicti hereditare possidendam et quod extunc promittent ex parte ipsorem/um? deponere
omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Insuper Johannes de Hesell Aleijdis et Elij-
sabeth cum earum tutoribus electis predictis promiserunt Hermanno de Drijell predicto censum
predictum perpetue warandizare adversus omnes juri comparere volentes ex domo et area
predictis Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo sex-
agesimo septimo feria quarta post festum beate Anthonij confessorum

Marge L:
Jan van Wamell
Jan van Hoesden
Henrick Dircksz
die Raijmaker
Mo. Roloff Coemen

Marge R:
Ponciani
xiij wit{...}
Philippus stu{...}
Datum: woensdag na 17 jan.
Transfix.
Aanhangend: 25-02-1473
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 25v / scan 54)
21 ) 12-10-1461. Schepenen: Ghisbertus de Driell en Jacobus Berchman
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
      Jan Haecken Straet
Nos Ghisbertus de Driell et Jacobus Berchman scabini in Zautbomell protesta-
mur quod Petrus Martini promisit Arnoldo de Mosa tamquam pro tempore mense spiritus sancti
in Zautbomell ad opus mense predicte censum unius floren Renensis? bonum et legalium aut aliud equi-
valens pagamentum pro oe? in festo Pasche proximo et deinde singulis annis perpetue censum
unius floren Renensis? site? prescriptem? est aut pagamentum pro eo prout prescriptum est in festo pasche
solvendo et recipiendo ex domo et area in opido de Zautboemell site inter inter Henricum
Roes ab uno latere versus orientem et ab alio latere inter spiritus sancti predictum extendentem? cum
uno fine super communem plateam et cum alio fine super Goeswinum Philippi aut inter collaterales
ex omne? parte de jure? iacentem? Qui census predictus si quolibet anno perpetue in predicto solucionis
termino persolutus non fuerit extunc omni die deinde sequenti pena unius dimidij denarij dicti
oudecleyken bonum et legalium predicto censui supercrescet Quam penam una eidem? censu predicto Ar-
noldus de Mosa tamquam provisor mense predicte ad opus mense predicte ex domo et aream predictus
recupare poterit quum diucius expectare noluerit Et Petrus Mertini predictus promisit Ar-
noldo de Mosa tamquam provisor mense predicte ad opus mense predicte censum predictum perpetue wa-
randisare ex domo et aream predicti adversus omnes juri comparere volentes Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo primo feria secunda
post festum Victoris et sociorum eius

Marge R:
Heijnken die Wever
Wouter Mertensz
Marten Woutersz

Marge L:
Pasche
enen rijns
gulden
Datum: maandag na 10 okt.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 26 / p. 59)
22 ) 06-06-1459. Schepenen: Rodolphus de Groensbeeck en Ghijselbertus Morinck
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
    Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Rodolphus de Groensbeeck et Ghijselbertus Morinck
scabini in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gerardus Moliart
vendidit et optulit pro viginti libras denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec
presens litteram est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur domino Miloni Johannis presbytero ad
opus mense sancti spiritus opidi Zautboemelensus hereditarie possidendam Et Gerardus Moliart
predictus littere et eius contentis predictis renunciare tenentur promittens facere renunciare omnes qui littere et eius
contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere dicto Miloni
predicto ad opus mense sancti spiritus predicte super litteram et eius contentis predictis per annum et
diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod
voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo
quadringentesimo quinquagesimo nono feria quarta post festum sancti Bonifacij
Datum: woensdag na 5 juni.
Transfix.
Hangt aan: 28-12-1447
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 24v / p. 56)
23 ) 06-06-1459. Schepenen: Rodolphus de Groensbeeck en Ghijsbertus Morinck
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Rodolphus de Groensbeeck et Ghijsbertus Morinck scabini
in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gerardus Moliaert vendidit
et optulit pro quinquaginta libras denariorum legalium eisdem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens
litteram est transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur domino Miloni Johannis presbytero ad opus
mense sancti spiritus opidi Zautbomelensis hereditarie possidendam Et Gerardus Moliart predictus
litteres et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui litteris et earum contentis
predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere domino Miloni predictis
ad opus mense sancte spiritus predicte super litteras et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est
adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem
Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo quinquage-
simo nono feria quarta post festum sancti Bonifacij
Datum: woensdag na 5 juni.
Transfix.
Hangt aan: 08-11-1446
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 22v / p. 52)
24 ) 27-09-1453. Schepenen: Everardus de Balveren Wilhelmi en Rodolphus de Groensbeeck
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Universis presencia visuris Nos Everardus de Balveren Wilhelmi et Rodolphus de Groensbeeck
scabini in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Jacobus Groot vendidit
et optulit pro centum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis unum juger terre site in juris-
dictione de Zautbomell ante Bruekem inter heredes Jacobi de Hollandia ab uno latere et heredes
Johannes Gerardi ab alio latere Wilhelmo Groot suo filio in allodio sine censu et cum aggere ad terram
predictam de jure pertinente hereditarie possidendam Et Jacobus Groot predictus terre predicte renunciavit
promittens facere renunciare omnes qui terre predicte de jure renunciare tenentur Promittens eciam wa-
randiam facere Wilhelmo Groot suo filio predicto super terra predicta per annum et diem ut juris est
adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eadem Insuper
Adryanus Hack tamquam tutor et maritus legitimus Elisabeth sue uxore terre predicte ad opus Wil-
helmi Groten predictis renunciavit promisit qua? ex parte sua deponere omne plegium quod voirplicht dicitur
de eadem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo quinquegesimo
tercio feria quinta post festum beati Mauritij martiris

Marge L:
voir Bruechem
enen mergen
Datum: donderdag na 22 sep.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 55v / scan 87)
25 ) 12-12-1452. Schepenen: Henricus Raet en Wilhelmus de Moza
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Henricus Raet et Wilhelmus de Moza scabini in Zautbomell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Engelbertus Nycholai tamquam tutor et maritus
legitimus Margarete sue uxore filie Henrici Aelberti vendidit et optulit pro centum libris
denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens littera est transfixa et omnia eius contenta prout
ibidem continentur Wilhelmo de Molendyno et Aelberto Petri tamquam provisoribus pro tempore mense sancti spiritus
opidi Zautbomelense ad opus mense sancti spiritus opidi Zautbomelense predicti hereditarie possidendam
Et Engelbertus Nycolai tamquam tutor et maritus legitimus Margarete sue uxore predictus littere et
eius contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua littere et eius contentis
predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam ex parte sua warandiam facere Wilhelmo de
Molendyno et Aelberto Petri tamquam provisoribus ad opus mense sancti spiritus opidi Zautbomelense
predicti super litteram et eius contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri
comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum
testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo quadragesimo secunda feria
tercia post festum concepcionis beate Marie virginis
Datum: dinsdag na 8 dec.
Transfix.
Hangt aan: 01-07-1452
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 55 / scan 86)
26 ) 17-08-1445. Schepenen: Henricus Mommer en Rodolphus de Groensbeeck
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
       Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Henricus Mommer et Rodolphus de Groensbeeck scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Theodericus Johannis filij naturalis Gerardi de
Bruechem vendidit et optulit pro quinquaginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis
dimidietatem littere cui hec presens litteram est transfixa et dimidietatem eius contenta prout ibidem con-
tinentur Henrico Teets ad opus mense sancti spriritus de Zautbomell hereditarie possidendam Et
Theodericus predictus dimidietate littere et dimidietate eius contenta predictis renunciavit promit-
tens facere renunciare omnes qui ex parte sua dimidietate littere et dimidietate eius contentis pre-
dictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam ex parte sua warandiam facere Henrico
Teets predictis ad opus mense predicte super dimidietate littere et dimidietate eius contentis
predictis per annum et diem ut juris est adversis omnes juri comparere volentes Et deponere
ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum
Datum anno domini millesimo quadringentesimo quadragesimo quinto feria tercia post
diem assumpcionis beatissime virginis Marie

Transfixa supra predicta {1}
1. Dit staat er onder, maar er volgt daarna een tekst van een transfix betreffende de Waterstraat. Het is nog onzeker of ze daadwerkelijk bij elkaar horen.
Datum: dinsdag na 15 aug.
Transfix.
Hangt aan: 16-05-1417
Aanhangend: 24-08-1461
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 20 / p. 47)
27 ) 18-09-1444. Schepenen: Everardus de Balveren Wilhelmi en Heinricus Mommer
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Universis presencia visuris Nos Everardus de Balveren Wilhelmi et Heinricus Mommer scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Heinricus Heijmanni vendidit et
optulit pro centum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens littera est
transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur Huberto Heinrici Andree hereditarie possi-
dendam Et Heinricus Heijmanni predictus litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens
facere renunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur
Promittens eciam ex parte sua warandiam facere Huberto predicto super litteris et earum contentis predictis
per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte
sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini
millesimo quadringentesimo quadragesimoquarto feria sexta post diem beati Lamberti
episcopi et martiris
Datum: vrijdag na 17 sep.
Transfix.
Hangt aan: 01-05-1422
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 65v / scan 105)
28 ) 18-09-1444. Schepenen: Everardus de Balveren Wilhelmi en Henricus Mommer
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Universis presencia visuris Nos Everardus de Balveren Wilhelmi et Henricus Mommer scabini
in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Heinricus Heijmanni vendidit et
optulit pro centum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens littera est
transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur Huberto Heinrici Andree hereditarie pos-
sidendam Et Henricus Heijmanni predictus littere et eius contentis predictis renunciavit promittens facere re-
nunciare omnes qui ex parte sua littere et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur Pro-
mittens eciam ex parte sua warandiam facere Huberto predicto super littera et eius contentis predictis
per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte
sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini
millesimo quadringentesimo quadragesimo quarto feria sexta post diem beati Lamberti episcopi et martiris
Datum: vrijdag na 17 sep.
Transfix.
Hangt aan: 02-05-1422
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 64 / scan 104)
29 ) 21-08-1441. Schepenen: Henricus Mommer en Zegerus Schoen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Universis presencia visuris Nos Henricus Mommer et Zegerus Schoen scabini in Zautbomell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes vande Hove vendidit et optulit pro centum?
libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis unum juger terre site in jurisdictione de Zautbomell
in loco dicto Duyskempken inter hereditatem mense sancti spiritus de Zautbomell ab uno latere et Ge-
rardum Gerardi Henrici ab alio latere Henrico Teets ad opus mense predicte in allodio sine censu et
cum aggere ad dictus juger terre de jure pertinente hereditarie possidendam Et Johannes vande Hove predictis
juger terre predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui juger terre predictis de jure renunciare
tenentur Promittens eciam warandiam facere Henrico Teets predicto ad opus mense predicte super juger
terre predicte per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium
quod voirplicht dicitur de eadem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº quadrin-
gentesimo quadragesimo primo feria secunda post diem assumpcionis beatissime virginis Marie

Marge R:
In doeys
kempken
J mergen
Datum: maandag na 15 aug.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 61 / scan 98)
30 ) 17-06-1433. Schepenen: Noudo Wijs en Henricus Man
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Universis presencia visuris nos Noudo Wijs et Henricus Man scabini in Zautbomell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gerardus Croll vendidit et optulit pro
ducentum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens litteram est transfixa
et omniam eius contenta prout ibidem continentur cum aggere de jure pertinente ad terram in eadem litteram
conscriptam Johanni filio Johannis Thome ad opus mense sancti spiritus de Zautbomell hereditarie
possidendam Et Gerardus Croll predictus littere et eius contentis predictis renunciavit Promittens facere
renunciare omnes qui ex parte sua et ex parte puerorum suorum et eciam ex parte heredum Mechteldis
quondam uxoris sue super litteram et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens
eciam ex parte sua et ex parte puerorum suorum et eciam ex parte heredum predictum warandiam facere
Johanni filio Jahannis Thome predicto ad opus mense predicte super litteram et eius contentis predictis per
annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte sua
et ex parte puerorum suorum et eciam ex parte heredum predictum omne plegium quod voirplicht dicitur
de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo tri-
cesimo tercio feria quarta post diem sancti sacramenti
Sacramenti is de 9e donderdag na Pasen. In 1433 valt Pasen op zondag 12-4-1433. Sacramenti valt daardoor op 11-6-1433.
Transfix.
Hangt aan: 29-01-1410
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 50v / s. 77)
31 ) 21-11-1432. Schepenen: Ghiselbertus Hack en Everardus de Balveren Wilhelmi
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Boschstraet

Universis presencia visuris nos Ghiselbertus Hack et Everardus de Balveren Wilhelmi
scabini in Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes vand’ Molen
vendidit et optulit pro quinquaginta libris? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis domum
et aream sitis? in opido de Zautboemell inter Symonem Metseleer Arnoldi et Gouburgis
filiam Gerardi Wijsen Heijlwigis filie Ghiselberti Buijsen in allodio sine censu et aggere
hereditarie possidendam Et Johannes predictus domui et aree predictis renunciavit promittens
facere renunciare omnes qui domui et aree predictis de jure renunciare tenentur promittens
eciam warandiam facere Heijlwigis predicte super domo et area predictis per annum et diem ut
juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht di-
citur de eisdem Quo facto Heijlwigis predicta cum eius tutore electo reddidit domum et
aream predictas Johanni predicto in hereditario censu possidendam pro tredecim gross... Flandren....
bonis et legalibus aut equivalens pagamentum pro eis die beati Martini hyemalis proximo
Et deinde? singulis annis pro tredecim gross.... Flandren... prout prescripti sunt hereditarij census
aut pagamento pro eis prout prescriptum est in die beati Martini hyemalis Heijlwigis predicte jure
censuali perpetue persolvendam Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº XXXIIº
feria sexta post octavam beate Martini hyemalis

marge L:
Martini
XIIJ Vleemsche
groten

Marge R:
Jacop Berchman
Peter Ghijsbertsz
Heijn Baert    1401
Rueger Baert
Marten Jansz
inden Leest?
Datum: vrijdag na octavam St. Maarten.
Transfix.
Aanhangend: 25-10-1439
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 05 / s. 13)
32 ) 12-09-1425. Schepenen: Henricus de Hecell de Everardus de Balveren Wilhelmi
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Henricus de Hecell et Everardus de Balveren Wilhel-
mi scabini in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Theodericus Houscilt
vendidit et optulit pro quidraginta libras denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui
hec presens litteram est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur inquantum ipse de jure here-
datus est in eidem Elizabeth relicte Gerardi Houschilts hereditarie possidendam Et Theo-
dericus predictus littere et eius contentis predictis renunciavit promittens renunciare omnes qui ex
parte sua littere et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam ex parte sua
warandiam facere Elizabeth predicte super litteram et eius contentis predictis per annum et diem ut
juris est adversus juri comparere volentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod
voirplicht dicitur de eisdem. Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quadrin-
gentesimo vicesimo quinto feria quarta post diem nativitatis beatissime virginis Marie
Datum: woensdag na 8 sep.
Transfix.
Hangt aan: 13-03-1409
Aanhangend: 27-12-1427
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 21 / p. 49)
33 ) 13-10-1422. Schepenen: Ghiselbertus Hac en Ghiselbertus Morunc
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
       Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Ghiselbertus Hac et Ghiselbertus Morunc scabini in Zautbomell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Bouman Lamberti vendidit et optulit pro
quinqueginta florenis aureis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens litteram est transfixa
et omnia earum contenta prout ibidem continentur Goiswino Marcelij hereditarie possidendam Et dictus
Johannes litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua
litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam ex parte sua warandiam
facere Goiswino Marcelij antedicto super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est
adversus omnes juri comparere volentis Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht
dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº XXIJ feria tercia post diem
beate Victoris
Datum: dinsdag na 10 okt.
Transfix.
Hangt aan: 26-04-1421
Aanhangend: 17-03-1476
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 54v / scan 85)
34 ) 08-06-1418. Schepenen: Heinricus de Doern en Ghiselbertus Schoen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Universis presentia visuris nos Heinricus de Doern et Ghiselbertus Schoen, schabini in Zautbommel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Heer super dimidietatem unius fosse, sitem in jurisdictione de Zautbomel op de Doele-woerden inter Johannes Heer predictum et Ghijselbertum naturalem Wilhelmi Schonen continentem simul in latitudine septem et dimidium pedes terre et in longitudine sexagenta quinque virgatas et quinque pedes terre: super dimidietatem fosse predictam versus Ghiselbertum naturalem Wilhelmi Schonen predicti sitam, ad opus Ghiselberti jamdicti renunciavit promittens ex parte sua deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eadem Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno domini millesimo quadringentesimo decimo octavo feria quarta post diem sacri Sacramenti
Transcriptie. Het origineel is nog niet gevonden.
Datum: woensdag na de 9e donderdag na Pasen.
Transfix.
Aanhangend: 14-10-1440
Bron: Bomeliana. Archivalia van Harco Beckering Vinckers, inv. 55 (Deel 8, pag. 48)
35 ) 28-02-1415. Schepenen: Everardus de Balveren en Huijghmannus ex Insula
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Universis presencia visuris Nos Everardus de Balveren {1} et Huijghmannus ex Insula scabini in Zautbomel notum
facimus protestantes quod veniens coram nobis Heinricus Elst vendidit et optulit pro quinquaginta florensis aureis
... aream seu ortam dictam Houttuijn site in jurisdicione de Zaut-
bomell prope portam dictam Tolpoert inter heredes Frederici Mols ab uno latere et communem viam ad
dictam portam ...
... Petro Mol filio Nycholai in allodio sine censu et aggere hereditarie possidendam
Et dictus Heinricus Elst aree seu ortam predictam renunciavit ...
....
... Insuper Gerardus et Engela liberis Steeskini
Scheyseris? cum eius tutore electo ...
... Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº quintodecimo feria
quinta post dominicam q. cantare reminiscere
1. zegelt met 3 kolven.
Datum: donderdag na Reminiscere
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1812-1
36 ) 27-12-1412. Schepenen: Johannes Hagestout en Henricus de Doern
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
           Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Johannes Hagestout et Henricus de Doern scabini in Zaut-
bomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Arnoldus filius Johannis Crols vendidit et
optulit pro quinquaginta florenis aureis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens
litteram est transfixa et omniam earum contentis prout ibidem continentur inquantum dictus Arnoldus de jure here-
datus est in eisdem domino Frederico Croll presbytero hereditarie possidendam Et dictus Arnoldus litteris et earum
contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis
de jure renunciare tenentur Promittens eciam ex parte sua warandiam facere domino Frederico pre-
dicto super litteris et earum contentis predictis inquantum ipse heredatus est in eisdem per annum et diem ut juris
est adversus omnes comparere volentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod voir-
plicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº tercio decimo
feria tercia post diem nativitatis domini nostri Jhesu? christi
Datum: dinsdag na 25 dec.
Vanwege het gebruik van de kerststijl valt de datum een jaar eerder dan in de tekst staat.
Transfix.
Hangt aan: 26-02-1399
Aanhangend: 03-03-1430
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 52 / s. 80)
37 ) 02-01-1409. Schepenen: Everardus de Balveren en Gerardus de Dyeden
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Universis presencia visuris Nos Everardus de Balveren et Gerardus de Dyeden scabini
in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes de Wijc ven-
didit et optulit pro centum florenis aureis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis domum et
aream site in opido de Zautboemell inter Gerardum Houschilt et Paulum Wijnkeni? Hen-
rico Mommer ad opus mense sancti spiritus de Zautboemell in allodio cum censu exin.... de jure
solvendam et sine aggere hereditarie possidendam Et dictus Johannes domui et aree predictis re-
nunciavit promittens facere renunciare omnes qui domui et aree predictis de jure renunciare
tenentur Promittens eciam warandiam facere Henrico predicto ad opus mense antedicte super domo
et aream predictus per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere
omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem preter? dictum censum Quo facto dictus Henricus
tamquam provisore dicte mense nomine et ex parte dicte mense reddidit Johanni antedicto domui et
aree predictas in hereditario censu possidendam pro censu exin.... de jure persolvendam Et pro
quarta parte unius aureis denariis dicti Engelsche nobell bonum? et legalium? aut equivalenti pagamento
pro eadem quarto parte denariis antedicti die Penthecostes proximo post unum annum Et deinde? singulis
annis pro quarta parte unius aureis denariis antedicti hereditarij census aut alio bono pagamento in
valore equali singulis annis in die Penthecostes mense sancti spiritus jure censuali
perpetue persolvendam Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº nono feria quarta
post diem circumcisionis domini

Marge links:
Henrick Boudewijns soen
Jan Loeff
Willem Loeff
....?
Datum: woensdag na 1 jan.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 07v / s. 18)
38 ) 15-06-1406. Schepenen: Johannes Conrardi en Nycholaus Baert
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
         Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Johannes Conrardi et Nycholaus Baert scabini in Zaut-
bomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Albertus Mercelij vendidit et
optulit pro decem libris? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens
littera est transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur Petro Cruijck hereditarie pos-
sidendam et dictus Albertus litteris et eius contentis predictis renunciavit promittens facere re-
nunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur
Promittens eciam ex parte sua warandiam facere Petro predicto super litteris et earum contentis pre-
dictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volents Et deponere ex
parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum
anno domini millesimo quadringentesimo sexto feria tercia post diem beati Odulphi
Datum: dinsdag na 12 juni.
Transfix.
Hangt aan: 20-06-1399
Aanhangend: 11-01-1439
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 08 / s. 19)
39 ) 24-09-1405. Schepenen: Ghiselbertus Hack en Goeswinus de Werva
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Ghiselbertus Hack et Goeswinus de Werva scabini in Zaut-
boemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Rijke Engberti vendidit
et optulit pro decem libras denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens litteram
est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur Johannis Doncker hereditarie possidendam
Et Johannes Rijke Engberti predictus littere et eius contentis predictis renunviavit promittens facere
renunciare omnes qui ex parte sua littere et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur Pro-
mittens eciam ex parte sua warandiam facere Johanni Doncker predicto super litteram et eius con-
tentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et de-
ponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum
Datum anno domini Mº CCCCº quinto feria quinta post diem beati Mathee apostoli
Datum: donderdag na St. Mathee apostel. Het is onduidelijk of hiermee Matheus of Mathias wordt bedoeld. Gekozen is voor Matheus.
Transfix.
Hangt aan: 29-04-1404
Aanhangend: 30-04-1436
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 28 / p. 63)
40 ) 06-06-1404. Schepenen: Godefridus ex Insula en Ghiselbertus Hac
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Universis presencia visuris Nos Godefridus ex Insula et Ghiselbertus Hac scabini in Zautbomell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Arnoldus de Malsen Johannes vendidit et optulit
pro ducentum florenis aureis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis tredecim hont et quatuor virgatas
minus quarta parte unius virgate terre site in jurisdictione de Zautbomell in loco dicto Loo inter Johenni
de Malsen filium Arnoldi Glummers et communem vicum Aelberto filio Marcelij in allodio sine censu et
sine aggere excepto censu trium librarum denariorum legalium mense sancti spiritus de Zautbomell et excepto
censum trium et dimidie librarum denariorum legalium decano et capello ecclesie de Zautbomell de jure exinde
solvendo/um? hereditarie possidendam Et Arnoldus de Malsen predictus dicte terre renunciavit promittens
facere renunciare omnes qui dicte terre de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere
dicto Aelberto super terra predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentis
Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eadem preter? censum prelibatum Inde Johannes
de Malsen frater dicti Arnoldi est fideiussore. Nostrarum testomonio litterarum Datum anno domini Mº
CCCCº quarto feria sexta post diem Sacramenti

Marge R:
In die Loe
XIIJ hont
Datum: vrijdag na de 9e donderdag na Pasen.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 54 / scan 84)
41 ) 28-03-1404. Schepenen: Goeswinus Storm Wilhelmi en Godefridus ex Insula
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Goeswinus Storm Wilhelmi et Godefridus ex Insula scabini
in Zautboemell notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Gerardus Crolle et Yda
eius filia cum eius tutore electo vendiderunt et optulerunt pro centum libris denariorum legalium eisdem
ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia earum contenta prout
ibidem continentur Inquantum littere et earum contentis predictis Gerardum et Ydam predictis tangunt et ad
eos de jure pertinent Aelberto filio Marcelij hereditarie possidendam Et Gerardus et Yda
cum suo tutore electo predicti litteris et earum contentis predictis renunciaverunt Promittentes facere wa-
randiam ex parte ipsorem dicto Aelberto super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut
juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte ipsorem omne plegium quod
voirplicht dicitur de eisdem Insuper Gerardus et Yda predicti promiserunt facere renunciare
Badeloge filiam dicti Gerardi infra hinc et diem nativitatis XPI {1} proximi post quatuor annos et
Johenni filium dicti Gerardi facere renunciare infra hinc et diem nativitatis XPI {1} proximi post sex
annos super litteris et earum contentis predictis ad opus Aelberti antedicti Nostrarum testimonio litterarum Datum
anno domini Mº CCCCº quarto feria sexta post dominica palmarum
1. Christi (het Christogram)
Datum: vrijdag na Palmarum.
Transfix.
Hangt aan: 03-04-1396
Aanhangend: 20-05-1407
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 16 / scan 35)
42 ) 15-10-1400. Schepenen: Henricus Moliart et Henricus Moliart Petri
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
        Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Henricus Moliart et Henricus Moliart Petri scabini in Zautbomell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Petrus vander Trap dedit et optulit pure
et simpliciter propter deum et ob salutem anime sue et anime eius uxore Ode litteras quibus hec presens litteram
est transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur Petro Johannis et Henrico Bairt Goeswini tamquam
provisoribus mense sancti spiritus de Zautbomell ad opus eiusdem mense sancti spiritus hereditarie pos-
sidendam Et dictus Petrus vander Trap litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens facere
renunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur promittens
eciam ex parte sua warandiam facere dicto Petro Johannis et Henrico Bart predicto tamquam provisoribus mense
predicte ad opus eiusdem mense super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est
adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur
de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº feria sexta post die beati Victoris
Datum: vrijdag na 10 okt.
Transfix.
Hangt aan: 22-02-1398
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 60v / scan 97)
43 ) 15-10-1400. Schepenen: Henricus Moliart en Henricus Moliart Petri
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
       Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Henricus Moliart et Henricus Moliart Petri scabini in Zaut-
bomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Petrus vander Trap dedit et optulit pure
et simpliciter propter deum et ob salutem anime sue et anime Ode eius uxore litteras quibus hec presens litteram
est transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur Petro Joahnnis et Henrico Bairt Goeswini tamquam
provisoribus mense sancti spiritus de Zautbomell ad opus eiusdem mense hereditarie possidendam Et
dictus Petrus vander Trap litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes
qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam ex parte
sua warandiam facere Petro Johannis et Henrico Bairt tamquam provisoribus predictis ad opus mense predicte
super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere vo-
lentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini Mº quadringentesimo feria sexta post diem beati Victoris
Datum: vrijdag na 10 okt.
Transfix.
Hangt aan: 07-11-1398
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 59 / scan 94)
44 ) 20-05-1400. Schepenen: Henricus Moliart en Henricus Moliart Petri
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
        Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Henricus Moliart et Henricus Moliart Petri scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Arnoldus Man Arnoldi
dedit et optulit pure et simpliciter propter deum et ob salutem anime sue et amicorum suorum litteras
cui hec presens literam est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur Petro filio Johannis
ad opus mense sancti spiritus de Zautbomell hereditarie possidendam Et Arnoldus Man predictis
litteram et eius contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua litteram
et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam ex parte sua warandiam
facere dicto Petro super litteram et eius contentis predictis ad opus mense sancti spiritus predicte per annum et
diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte sua omne
plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº
quadringentesimo feria quinta post diem beate Servacij
Datum: donderdag na 13 mei.
Deze datering is een probleem. Want 13 mei 1400 valt op een donderdag. De donderdag daarna is dus 20 mei. Toch lijkt het vreemd dat precies een week later wordt bedoeld.
Mogelijk wordt bedoeld "Pancratii et Servatii" wat op 12 mei valt. In dat geval moet de charter een week eerder worden gedateerd.
Transfix.
Hangt aan: 18-09-1393
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 24 / p. 55)
45 ) 30-12-1399. Schepenen: Rodolphus vander Weteringe en Everardus de Balveren
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Item tenor secunde littere transfixe per per.....? predictam est talis.
Universis presencia visuris Nos Rodolphus vander Weteringe
et Everardus de Balveren scabini in Saltbommell notum
facimus protestantes quod coram nobis veniens Gerardus de
Amerzoijen filius Gijsberti Sanders vendidit et optulit
pro centum libras denariorum legalium eidem ut fatebatur
persolutis litteram cui hec presens litteram est transfixa et omnia eius
contenta prout ibidem continentur Theodorico Stout Joannis hereditarie
possidendam Et Gerardus predictus littere et eius contentis predictis
renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua littere et eius
contentis predictis de jure renunciare tenentur promittens etiam ex parte
sua warandiam facere dicto Theodorico super litteram et eius contentis
predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri compa-
rere volentes et ex parte sua deponere omne plegium quod
voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum datum
anno domini Mº quadringentesimo feria tercia post diem nativitatis Christi
Datum: dinsdag na 25 dec.
Omdat de Kerststijl wordt gevoerd valt dit nog in 1399 en wordt de datum 30-12-1399. En dat past met de datum van de volgende transfix.
Transfix.
Hangt aan: 23-01-1395
Aanhangend: 18-07-1400
Bron: Cartularium van het Gasthuis van Frederick Moliaert aan het kerkhof te Zaltbommel, 1395-1566 (f. 3v)
46 ) 30-12-1399. Schepenen: Rodolphus vander Weteringe en Everardus de Balveren
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Item tenor tercie
est talis Universis presencia visuris Nos Rodolphus vander
Weteringe et Everardus de Balveren scabini in Sautboemell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gerardus
de Amerzoijen filius Gosewini Sandersz vendidit et optulit
pro centum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras
quibus hec presens littere quibus hec presens littera est transfixa et omnia earum
contentis, pro ut ibidem continentur Theodorico Stout Joannis heredita-
rie possidendam et Gerardus predictus littteris et earum contentis predictis
renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua
litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur promittens eciam
ex parte sua warandiam facere dicto Theodrico super litteris et earum
contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri
comparere volentis Et deponere ex parte sua omne plegium quod
voirplicht dictur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum datum anno domini
Mº quadringentesimo feria tercia post diem nativitatis Christi
Datum: dinsdag na 25 dec.
Omdat de Kerststijl wordt gevoerd valt dit nog in 1399 en wordt de datum 30-12-1399. En dat past met de datum van de volgende transfix.
Transfix.
Hangt aan: 03-06-1395
Aanhangend: 18-07-1400
Bron: Cartularium van het Gasthuis van Frederick Moliaert aan het kerkhof te Zaltbommel, 1395-1566 (f. 2)
47 ) 17-08-1390. Schepenen: Johannes Moliart Theoderici en Rutgerus de Dyechden
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Johannes Moliart Theoderici et Rutgerus de Dyechden scabini
in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gudela filia Geynte filie Hen-
rici de Mameren? cum eius tutore electo vendidit et optulit pro centum libris denariorum legalium eidem ut
fatebatur persolutis litteras quibus hec presens litteram est transfixa et omnia eorum contenta prout ibidem continentur?
Heymanno Wijse et Arnoldo de Wijse ad opus mense sancti spiritus de Zautbomell et ad opus
hospitalis de Zautbomell hereditarie possidendam Et dicta Gudela cum eius tutore electo litteris et earum contentis
predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure
renunciare tenentur Promittens eciam ex parte sua facere warandiam dicto Heymanno Wijse et Arnoldo Wijse
ad opus mense sancti spiritus de Zautbomell et ad opus hospitalis de Zautbomell super litteris et earum con-
tentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte
sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº
nonagesimo feria quarta post diem assumpcionis beate Marie virginis
Datum: woensdag na 15 aug.
Transfix.
Hangt aan: 24-09-1374
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 60 / scan 96)
48 ) 17-08-1390. Schepenen: Johannes Moliart Theoderici en Rutgerus de Dyechden
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
        Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Johannes Moliart Theoderici et Rutgerus de Dyechden scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gudela filia naturalis Pauli Mast cum eius
tutore electo vendidit et optulit pro quindecim aureis florenis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis
litteram cui hec presens litteram est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur Heynmanno Wijse et
Arnoldo Wijse ad opus mense sancti spiritus de Zautbomell et ad opus hospitalis de Zautbomell
hereditarie possidendam Et dicta Gudela cum eius tutore electo littere et eius contentis predictis renunciavit
promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua littere et eius contentis de jure renunciare te-
nentur Promittens eciam ex parte sua facere warandiam Heynmanno Wijse et Arnoldo Wijse predicti ad
opus mense sancti spiritus de Zautbomell et ad opus hospitalis de Zautbomell super litteram et eius
contentis predictis per per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere
ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno
domini Mº CCCº nonagesimo feria quarta post diem assumpcionis beate Marie virginis
Datum: woensdag na 15 aug.
Transfix.
Hangt aan: 12-06-1388
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 59v / scan 95)
49 ) 06-10-1377. Schepenen: Johannes Huberti en Ghiselbertus Schoe...
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Universis presencia visuris Nos Johannes Huberti et Ghiselbertus Schoe...

scabini in Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Wolterus Teetse
filius Henrici promisit Eccreno de Vucht censum triginta quatuor solidorum denariorum leg-
alium hereditarij census grossus reg.... Tur .... pro sedecim denariis computatis? aut alio bono
pagamento in valore equali singulis annis ex domo et area sitas? in opido de Zautboemell

inter Neudonem de Stralen et Petrum Mercatorem dominica die Palmarum Eccreno predicto jure
censuali perpetue persolvendam Et Wolterus predictus promisit Eccreno predicto warandiam facere
super censum predicto per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et
deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eodem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno

domini Mº CCCº septuagesimo septimo feria tercia post diem beate Remigii
Datum: dinsdag na 1 okt.
Transfix.
Aanhangend: 18-09-1393
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 07 / s. 17)
50 ) 09-01-1377. Schepenen: Arnoldus de Puijflic en Petrus ex Insula
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
        Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Arnoldus de Puijflic et Petrus ex Insula scabini in Zautbomell
notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Henricus de Baersdonc filius Gerardi et Wil-
helmus de Niylant Henrici littere cui hec presens litteram est transfixa et omnibus eius contentis prout ibidem
continentur ad opus Petri et Gerardi filiorum Wilhelmi Mols renunciaverunt Promittentes deponere
ex parte ipsorem omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno
domini Mº CCCº septuagesimo septimo feria sexta post diem Epyphanie domini
Datum: vrijdag na 6 jan.
Transfix.
Hangt aan: 24-06-1366
Aanhangend: 15-04-1392
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 58v / scan 93)
51 ) 18-02-1376. Schepenen: Arnoldus de Puijfflic en Petrus ex Insula
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Arnoldus de Puijfflic et Petrus ex Insula scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gerardus Cleynart filius
Gerardi vendidit et optulit pro viginti libras? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras

quibus hec presens litteram est transfixa et omnia in dictis litteris contentis prout ibidem continentur Johanni
de Tyell ad opus mense sancti spiritus de Zautbomell hereditarie possidendam Et Gerardus
Cleynart predictus litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes
qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam
warandiam facere ex parte sua dicto Johannis de Tyell ad opus dicte mense sancti spiritus super litteris
et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes
Et deponere ex parte sua omne plegiumquod voirplicht dicitur de eisdem In super Gerardus

predictus promisit Johannem Bordijn? filium Nycholai et Rubbertum? filum magni Johannis
facere renunciare super litteris et earum contentis predictis ad opus mense sancti spiritus antedicte et hoc
et quo tempore provisores dicte mense sancti spiritus pro tempore existentis momn...... dictum Geraardum super
dictam renunciacione et tunc? presentes? fuerint? in opido de Zautboemell Johannes Bordijn? et Rub-
bertus? antidicti? Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº septuagesimo sexto
feria secunda post diem beati Valentini
Datum: maandag na 14 feb.
Transfix.
Hangt aan: 11-12-1374
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 11v / s. 26)
52 ) 27-04-1375. Schepenen: Gerardus Zewout en Johannes filius Huberti
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Universis presencia visuris nos Gerardus Zewout et Johannes filius Huberti scabini in

Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Cristina relicta Arnoldi Bullem?
cum suo tutore electo promisit Johanni de Tyell ad opus mense sancti spiritus de Zautboemell
viginti sex solidos et octo denariorum denariis denariorum legalium grosse reg..... Turon..... pro sedecim denariis
computato aut alio bono pagamento in valore equali singulis annis ex domo et area site/sitis/sitas ?

in opido de Zautboemell inter Henricum Fey Huberti et Aleijdem filiam Henrici Writers?

in die beati Lamberti dicte mense sancti spiritus seu eius provisoribus pro tempore existentibus jure cen-
suali perpetue persolvendam In super Heijlwigis relicta Ludolphi Johannis cum suo tutore electo

Johannes et Ludolphus filii Ludolphi Johannis predicti domum et aree predictis ad opus dicte

mense sancti spiritus renunciaverunt. Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº
septuagesimo quinto feria sexta post diem pasche

Marge links:
        Bayken van Wijck
        Heyn Selkairt
        Evert Selkairt
        Reynier Willemsz
Datum: vrijdag na Pasen.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 03v / s. 10)
53 ) 11-12-1374. Schepenen: Wilhelmus Schoen en Gerardus Zewout
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Wilhelmus Schoen et Gerardus Zewout scabini in Zaut-
boemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes filius magni Johannes et
Henricus de Za....enus sartori vendiderunt et optulerunt pro viginti libris/libras? denariorum legalium eisdem ut
fatebantur persolutis litteram cui hec presens littera est transfixa et omnia in dicta littera contenta prout
ibidem continentur Inquantum littera predicta et eius contenta eos tangunt et ad eos de jure pertinent
Gerardo Cleynart filio Gerardi hereditarie possidendam et Johannes et Henricus predictam littere

et eius contentis predictis renunciaverunt promittentes facere renunciare omnes qui ex parte ipsorum littere
et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittentes facere warandiam Gerardo

Cleynart predicto ex parte ipsorum super litteram? et eius contentis predictis per annum et diem ut juris
est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte ipsorum omne plegium quod voir-
plicht dicitur de eisdem Insuper Johannes et Henricus predicti promisserunt Mechteldem
sororem Johannis predicti facere renunciare super litteram? et eius contentis predictis ad opus Gerardi
Cleynarts antedicti Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº septuagesimo-
quarto feria secunda post concepcionem beate Marie virginis
Datum: maandag na 8 dec.
Transfix.
Hangt aan: 26-11-1363
Aanhangend: 18-02-1376
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 11v / s. 26)
54 ) 28-11-1371. Schepenen: Wolterus Teetse en Egho de Francia
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Universis presencia visuris nos Wolterus Teetse et Egho de Francia scabini in Zautboemell

notum facimus protestantes quod ego Wolterus Teetse predictus tamquam tutor Gerardi Teetse mei fi-
lij vendidi et optuli pro duodecim libris/libras? denariorum legalium michi ut fatebar persolutis litteram cui
hec presens littera est transfixa et omnia in dicta littera contenta prout ibidem continentur Conrardo Buijst?

et Gerardo Scriver tamquam provisoribus mense sancti spiritus de Zautboemell ad opus dicte mense sancti
spiritus hereditarie possidendam Et ego Wolterus Teetse tamquam tutor Gerardi predicti littere et eius
contentis predictis renunciavi promisi facere renunciare omnes qui ex parte mea de jure littere
et eius contentis predictis renunciare tenentur Promisi eciam warandiam facere ex parte mea Con-
rardo et Gerardo Scriver predictis ad opus dicte mense sancti spiritus super littera et eius contentis
predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere
ex parte mea omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Insuper ego Wolterus predictus
promisi Gerardum meum filium predictum cum ad annos venerit pubertatis facere renunciare super littera
et eius contentis predictis ad opus mense sancti spiritus antedicte Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini

Mº CCCº septuagesimoprimo feria sexta post diem beate Katherine virginis
Datum: vrijdag na 25 nov.
Transfix.
Hangt aan: 22-06-1367
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 04 / s. 11)
55 ) 13-09-1369. Schepenen: Henricus de Hecell en Gerardus Raet
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
       Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Henricus de Hecell et Gerardus Raet scabini in Zaut-
boemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes de Tyell littere cui hec presens
littera est transfixa et omnibus eius contenta sicuti ibidem continentur ad opus Peter de Tyell re-
nunciavit promisit quas/quam? deponere ex parte sua omne plegium deponere quod voirplicht dicitur
de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº sexagesimo nono feria quinta
post nativitatis beate Marie virginis
Datum: donderdag na 8 sep.
Transfix.
Hangt aan: 22-06-1349
Aanhangend: 26-04-1370
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 09 / s. 21)
56 ) 10-12-1367. Schepenen: Johannes de Werva en Johannes filius Eccreni de Welle
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
          Opten dam
Universis presencia visuris nos Johannes de Werva et Johannes filius Eccreni de Welle
scabini in Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Coec et Johannes
de Tyell tamquam provisores mensi sancti spiritus de Zautboemell vice et nomine dicte mense sancti
spiritus contulerunt aream triginta quatuor pedes terre in latitudine continentem site in jurisdic-
tione de Zautboemell infra aggerem Op den Dam inter Arnoldum dictum? Coman? Arnt? et
mensam sancti spiritus predictam cum aggere iacente aut? dictam? aream in tanta longitudine quanta?
latitudine dictam aream se extendit ad eandem? aream de jure pertinente perpetue construando?
Nycholao filio Wenerheijnen in hereditario censu possidendam pro triginta solidis? denariorum
legalium hereditarij census grosso regis... Turonense... pro sedecim denariis computato...? aut alio bono
pagamento in valore equali? singulis annis die beati Petri ad Cathedram dicte mense sancti
spiritus jure censuali perpetue persolvendam? Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº
CCCº sexagesimoseptimo feria sexta post beate Nycholai

Marge L: Hubert van Doern
           buten opten dam
Marge R: Petri ad Cathedram xxx scil... gen
Datum: vrijdag na 5 dec.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 01v / s. 06)
57 ) 08-04-1366. Schepenen: Ghiselbertus vander Borchwijc en Johannes de Horwenen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Universis presencia visuris nos Ghiselbertus vander Borchwijc et Johannes de Horwenen
scabini in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Ynwanus Lewe vendi-
dit et optulit pro ducentum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis tria jugera minus
sexaginta virgatas terre sitas in jurisdictione de Zautbomell In die Loe inter terram mense sancti
spiritus de Zautbomell et heredes dominum Godefridi de Tuell Rodolpho Lewen suo fratre in allodio
sine censu et aggere hereditarie possidendam Et Ynwanus predictus dicte terre renunciavit promittens
facere renunciare omnes qui dicte terre de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere
Rodolpho predicto super terra predictam per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere
volentes et deponere plegium quod voirplicht dicitur de eadem Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini Mº CCCº sexagesimo sexto feria quarta post diem pasche

marge links:
In die Loe
iij mergen
Datum: woensdag na Pasen.
Transfix.
Aanhangend: 31-10-1367
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 50v / s. 77)
58 ) 19-01-1366. Schepenen: Johannes Werva en Ghijselbertus Schoen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Universis presentia visuris. Nos Johannes Werva et Ghijselbertus Schoen, scabini in Zaltbommel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Otto Loeff vendidit et obtulit pro centum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens littera est transfixa {1} et omnia in dicta littera contenta prout ibidem continentur Johannes Wijse Nicolai hereditarie possidendam et Otto predictus littere et eius contentis predictis renunciavit, promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua littere et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur. Promittens etiam warandiam facere Johannis Wijse predicto super littera et eius contentis predictis ex parte sua per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium ex parte sua quod voerplicht dicitur de eisdem. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno domini Mº CCCº sexagesimo sexto feria secunda post diem beati Ponciani
1. Deze akte heeft aan een oudere gehangen, maar welke dat is geweest is onbekend.
Ook beschreven in: Bomeliana, Archivalia van Harco Beckering Vinckers, Inv. 55, Deel 8, pag. 91
Aan het voorafgaande is een vrij lange tekst vastgemaakt, anno 1483.
Datum: maandag na 14 jan.
Bron: Archief van de kerkfabriek en het kapittel van de Sint Maartenskerk te Zaltbommel, 15e-16e eeuw, inv. 20
59 ) 14-05-1364. Schepenen: Ghiselbertus Fey en Wilhelmus Schoen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Universis presencia visuris Nos Ghiselbertus Fey et Wilhelmus Schoen scabini in Zautbomell
notum facimus protestantes cum? Mylo Fey Henrici in litteris scabinalibus de Zautbomell vendideit?
tredecim hont et viginti quinque virgatas terre sitas in jurisdictione de Zautbomell in loco dicto
Kortehoeve inter Mylonem Mylonis Feyen et communem vicum Johanni de Tiell tamquam provisori mense sancti
spiritus de Zautbomell ad opus mense sancti spiritus antedicte quod allodio hereditarie possidendam pro-
misit extunc dictus Mylo Fey Henrici si dictam terra a mensa sancti spiritus predicta per vim et violen-
cia occasione vendicionis per quam quidam dominus Reijnaldus dux Gelrie dictione? terram quibusdam
vendidit substracta et ablata fuerit dicti mense sancti spiritus solucionem dicte terre cum d...
.... eidem mense sancti spiritus de dicta terra illato facere ad pre....ciaconem? scabinorum opidi de
Zautbomell pro tempore existencium Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº sexage-
simo quarto feria tercia post diem Penthecoste

Marge R:
In die cort
hoeve XIIJ
hont
Datum: dinsdag na Pinksteren (12 mei).
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 57v / scan 91)
60 ) 04-07-1363. Schepenen: Milo Fey en Wilhelmus Hac
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Universis presencia visuris Nos Milo Fey et Wilhelmus Hac scabini in Zautboemell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Ghiselbertus Hac filius Mercelij vendidit

et optulit pro viginti quatuor libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis Cristine sorore

domini Rodolphi Cotteners presbyteri duas libras? denariorum legalium hereditarij census grosso regi....
Turon.... per? sedecim denariis computato? vel alio bono pagamentum? in valore equali singulis annis
in die penthecosthes Cristine predicte jure censuali perpetue persolvendam et recipiendam ex

domo et area sitas in opido de Zautbomell inter Johenni Textorem {1} Johenni floerkini? Arnoldum
Waell et Godefridum Seylkairt ab uno latere et Johenni Carnifex {2} ab alio latere Item ex area sitas
in opido de Zautbomell inter Rodolphum filium Trude et Henricum filium Elizabeth Cristine
predicte in allodio hereditarie possidendam Et Ghiselbertus Hac predictus dicto censui renun-
ciavit Promittens facere renunciare omnes qui dicto censui de jure renunciare tenentur Pro-
mittens eciam warandiam facere Cristine predicte super dicto censui per annum et diem ut juris est
adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de
eodem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº sexagesimo tercio feria tercia
post diem beatorum Petri et Pauli apostolorum

Marge links:
Die molen van Tuijll
Claes Selkairt
Aris uten Broeck
Ott Dircksz
1. wever
2. vleeshouwer
Datum: dinsdag na 29 juni.
Transfix.
Aanhangend: 30-06-1369
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 12v / s. 28)
61 ) 11-01-1363. Schepenen: Johannes de Werva en Mylo Fey
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Johannes de Werva et Mylo Fey scabini in Zautbomell

notum facimus protestantes quod veniens coram nobis {1} filius Eccreni de Well vendidit et optulit
pro quinquaginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens littera est trans-

fixa et omniam in dictis litteris contentis sicuti ibidem continentur exceptis t...? decem solidis hereditarij
census conscriptis in principali litteram sovend...? ex domo et aream Goeswini de Rossem sartoris

sitas in opido de Zautbomell inter Gerardum Scryptorem et Robbertum Koec qui? eciam? decem
solidi predicti sunt excepti in littera? transfixa littere principali domino Wilhelmo de Rossem presbytero

hereditarie possidendam Et Johannes filius Eccreni predictus dictis litteris et eius contentis
renunciavit promittens facere renunciare omnes qui litteris et eius contentis predictis de jure
renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere domino Wilhelmo predicto super litteris
et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes
Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum
anno domini Mº CCCº sexagesimo tercio feria quarta post Epiphania domini
1. Zijn voornaam "Johannes" is hier weggevallen
Datum: woensdag na 6 jan.
Transfix.
Hangt aan: 17-10-1361
Aanhangend: 20-06-1377
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 18v / scan 40)
62 ) 08-07-1361. Schepenen: Henricus Storm en Petrus Moliart
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
       Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Henricus Storm et Petrus Moliart scabini in Zaut-
bomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Ghijselbertus de Domo Lapidea
vendidit et optulit pro viginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec
presens litteram est transfixa et omniam contenta eiusdem littere prout ibidem continentur Johannis Loy Gerardi
hereditarie possidendam Et littere ac contentis eius predictis ad opus dicti Johannis expresse re-
nunciavit Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº sexagesimo primo
feria quinta post translacionem beati Martini
Datum: donderdag na 4 juli.
Transfix.
Hangt aan: 26-01-1356
Aanhangend: 05-03-1362
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 14 / s. 31)
63 ) 17-07-1360. Schepenen: Johannes de Werva en Gerardus de Hoesden
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
      Gamersche straet

Universis presencia visuris Nos Johannes de Werva et Gerardus de Hoesden scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Margareta relicta Theoderici
Bollix cum tutore electo vendidit et optulit pro centum libras denariorum legalium eidem ut fatebatur
persolutis censum infra scriptum In primis viginti solidos et sex denarii hereditarij census et
ad huc sex denarii hereditarij census singulis annis die beati Martini hyemalis jure
censuali ex domo et area sitas in opido de Zautbomell inter heredes Tielmanni Ecreni et
heredes Gerarde Audehasen Item decem solidos census ex domo et area sitas ibidem inter
Robbertum Koec et Gerardum Schriver die beati Lamberti Item viginti solidos census hereditarij
ex domo et area sitas ibidem inter heredes Eskini et Johenni Vosken pellificen die beati Lamberti
Item viginti solidos hereditarij census ex domo et area sitas ibidem inter Nodekinum pellificem
et heredes Hermanni Loghener singulis annis die beati Lamberti jure censuali perpetue
----- persolvendam Myloni Feyen eius filio hereditarie possidendam Et Margareta predicta
cum tutore eius electo dicto censui renunciavit promittens facere renunciare omnes qui dicto censui ex
parte sua de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere ex parte sua super
censu predicto per annum et diem ut juris est adversus omnes juro comparere volentes Et de-
ponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eodem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno
domini Mº CCCº sexagesimo feria sexta post divisionem apostolorem

Marge R:
Martini
LXX K ende
XIJ d

Marge L:
Henrick van Beynom
------
Thijss Cornelisz
------
Dirck Glummer
------
hier van en boer....en
niet meer dan xxviij s.
gelijck in dorso des brieffs
geschr.
Jan Cote? van Venloo
Datum: vrijdag na 15 juli.
Transfix.
Aanhangend: 17-10-1361
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 18v / scan 40)
64 ) 16-07-1360. Schepenen: Johannes de Werva en Gerardus de Huesden
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
       Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Johannes de Werva et Gerardus de Huesden scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Margareta relicte Theoderici
Bollixs cum eius tutore electo litteris et omnibus earum contentis sicuti ibidem continentur quibus hec presens
litteram est transfixa ad opus Mylonis Feyen filij dicte Margarete renunciavit Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini Mº CCCº sexagesimo feria quinta post divisionem beatorum apostolorum
Datum: donderdag na 15 juli.
Transfix.
Hangt aan: 22-02-1358
Aanhangend: 28-08-1363
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 56v / scan 89)
65 ) 29-07-1356. Schepenen: Mylo Fey en Ghiselbertus Fey
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
                  Boschstraet
Universis presencia visuris nos Mylo Fey et Ghiselbertus Fey scabini in Zautbo-
mell notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Henricus Fey filius Neudonis Hen-
ricus Scaep Gerardus Zeewout et Walterus Scaep eius frater contulerunt aream unam
continentem in latitudem decem et octo pedes terre sitas in opido de Zautboemell inter
Rycoldum de Duyst et Johenni textorem ab uno latere / heredes Walteri Scaep et heredes
Bertradis quondam relictam Johannis fabri ab alio latere Gerardo de Welle filio Wilhelmi in
hereditario censu possidendam pro triginta septem solidis et sex denariis hereditarij census denariorum
legalium grosso regali Turonensi pro sedecim denariis computato vel alio bono pagamento in valore
equali singulis annis in die beati Petri ad Cathedram et pro quatuor libris et decem solidis
denariorum? dicte monete singulis eciam annis in die beati Jacobi apostoli Henrico Fey, Henrico
Scaep, Gerardo et Waltero predictis jure censuali perpetue persolvendam Condicio est eciam
quod predicti Henricus Fey, Henricus Scaep, Gerardus et Walterus recuperare prout? dicti?
censum singulis annis in terminis solucionum? predictis ex omnibus edificijs in dicta area
construendam pretea...? promisit dictus Gerardus de Welle quod ipse dictam aream dim....tte...?
resignare non poterit nec debet ...si? cum duplici censu in die beati Petri ad Cathe-
dram et cum duplici censu in die beati Jacobi apostoli Henrico Fey, Henrico Scaep Ge-
rardo et Waltero antedictis solvendis? Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº
quinquagesimo sexto feria sexta post beati Jacobi apostoli

Marge links: Dat hoff van Broeckhusen
                  Arien Feye
                  Jacop die Raet
Datum: vrijdag na 25 juli.
Transfix.
Aanhangend: 02-02-1357
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 02v / s. 08)
66 ) 22-06-1349. Schepenen: Wolterus Scaep en Henricus Holl
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
       Affter dat Gasthuijs ther kerckstraten
Universis presencia visuris Nos Wolterus Scaep et Henricus Holl scabini in Zautboemell no-
tum facimus protestantes quod veniens coram nobis Rodolphus Weyer filius Rodolphi recognovit?
se debere? ac promisit Trude relicte Neudonis Pellifecs viginti solidos hereditarie census ===
=== denariorum legalium grosso regali Turonensi pro sedecim denariis computato aut? alio bono pagamento
in valore equali singulis annis in die beati Lamberti ex domo et area sitas in opido de
Zautboemell Inter Conrardum filium Aleydis Nycholai ab uno latere et inter Arnoldum
Multorem ab alio latere perpetue jure censuali persolvendis? Nostrarum testimonio litterarum Datum
anno domino Mº CCCº quadragesimo nona feria secunda post beati Albani
Datum: maandag na 21 juni.
Transfix.
Aanhangend: 13-09-1369
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 09 / s. 21)
67 ) 02-12-1326. Schepenen: Johannes de Hoesden en Petrus Moll
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Universis presencia visuris nos Johannes de Hoesden et Petrus Moll scabini in Zautbo-
mell protestando {sic!} notum facimus quod protestando quod constitutus coram nobis Henricus filius Wil-
helmi de Nulant vendidit et optulit pro quinquaginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur
persolutis tria jugeras et unum hont terre sitas in jurisdictione de Hyr in loco dicto
Hollen Weijde inter Matheum de Tuel et heredes Arnoldi de Malsen Gerardo Sweder et Godefri-
do de Meteren in allodio sine censu et sine aggere exceptis quinquaginta solidis census hereditarie
possidendam Et dictus Henricus dicte terre renunciavit promittens facere renunciare omnes qui dicte
terre de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere omnes juri comparere volentes
Et dponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eadem Inde sunt Gerardus de Nulant
fratre dicti Henrici et Johannes Witte de Hijr fideiussores indivisi Et idem Gerardus dicte terre
renunciavit Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº vicesimo sexto feria tercia
post beate Andree apostoli

Marge R:
Op Hier in die
Hollen Weyde
iij mergen j hont
Datum: dinsdag na 30 nov.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 06 / s. 15)
68 ) 22-04-1314. Schepenen: Johannes filius Huberti, Henricus de Vico en Petrus Moliart
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Primum / transfixum huius littere sic incipit: Universis presentia visuris Iohannes, filius Huberti, Henricus de Vico et Petrus Moliart, scabini in Zautbomel, etc. et sic finit: Datum anno / Domini M CCC quartodecimo, feria secunda post dominicam qua cantatur Misericordia Domini
Fragment opgenomen in een notariële acte van 17 juli 1369. Voor de complete tekst, zie op 28-9-1361.
Datum: maandag na 2e zon na Pasen (21-4-1314).
Bron: Nonnenklooster Maria Magdalena Nijmegen, toegang 974, inv. 27.
Transfix.
Hangt aan: 09-01-1307
Aanhangend: 28-09-1361
Bron: Overigen
69 ) 21-03-1308. Schepenen: Rodolphus Houschilt en Johannes Wickenbroet
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
       Kerckstraet
Universis presencia visuris Rodolphus Houschilt et Johannes Wickenbroet scabini in
Zautboemell veritatis noticiam cum salute veniens coram nobis Coenrardus pistor filius Ber-
trandis una cum Aleydt sua uxoris vendidit et optulit pro quadraginta libris denariorum
eidem ut fatebatur persolutis dimidietatem domus et aree site in jurisdictione de Bomell
inter communem vicum et Walterum Bac Cristine de Hecell sorori Theoderici de Hecell here-
ditarie possidendam Et Conrardus predictus una cum Aleyde uxorem sua huiusmodi dimi-
dietate domus et aree effestucando renunciavit promittens facere renunciare omnes qui de
jure tenentur renunciare domui et aree prelibatis Promittens eciam Cristine predicte wa-
randiam facere per annum et diem coram omnibus volentibus juri comparere absque censu in vero
allodio super dimidietate domus et aree prelibatis tredecim solidis denariorum cum duobus
caponibus exceptis quos? Coenrardus et sui heredes solven...? tenentur ex area tota predicta Et
deponere omne plegium d'eadem Inde fideiubent coniunctis manibus et insolidum // Theodericus de
Hecell predictus et Wedego? filius Israelis Quo facto Cristina predictam reddidit Coenrado
prefato huiusmodi dimidietatem domus et aree in hereditario censu pro quadraginta solidis de-
nariorum cum quibus convalite...? census persolvetur singulis annis in die beate Petri ad Cathedram
persolvendis? quod si non fecerit, extunc de die in diem pena duodecim denariorum monete antedicte
supercrescet quam penam cum censu predicto Cristina prefata recuperare poterit in hereditate vide-
licet in dimidietate domus et aree prelibate cum diucius noluerit expextare Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini Mº CCCº octavo feria quinta post mediam quadragesimam

Marge R:
Aernt die Man
met twee naburen
Henrick die Brouwer
met twee nabueren
Nu Henrick Loeff
Willem van Gulick
ende Peter van Wel

Marge L:
Peter Henricksz
die snijder
met twee naburen
Mo. Henrick Otten
Hubert die Snijder
ende Gijsbertke Jans
mediam quadragesimam: het midden van de vastentijd, welke valt op of rond Zondag Letare, of in de week tussen Oculi (17.3.1308) en Letare (24.3.1308). Het laatste is aangehouden, waarbij het midden viel op 20 maart.
feria quinta post = donderdag daaropvolgend.
Transfix.
Aanhangend: 07-07-1342
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 10 / s. 23)
70 ) 30-12-1307. Schepenen: Petrus Bart en Rodolphus Houscilt
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
         Transfixa supra predicta
Nos Petrus Bart et Rodolphus Houscilt scabini in Zautboemell protestamur quod Ge-
rardus Houscilt dedit Henrico dicto vander Stege omne plegium quod continetur in litteram cui presens
cartula est transfixa / et idem Gerardus una cum uxore sua huius modi plegio effestu-
cando renunciavit anno domini Mº CCCº octavo feria sexta
post nativitatem christi
Datum: vanwege het gebruik van de Kerststijl valt de akte een jaar eerder dan in de tekst vermeld wordt.
Dus het is vrijdag na kerst 1306.
Transfix.
Hangt aan: 05-10-1304
Aanhangend: 10-02-1320
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 01v / s. 06)
71 ) 05-10-1304. Schepenen: Johannes Werijn en Gerardus Maleghis
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
         Boschstraet
Universis presencia visuris Johannes Werijn et Gerardus Maleghis scabini de
Zautboemell veritatis noticiam cum salute veniens coram nobis anno domini Mº CCCº secundo
post pascha Johannes cardinale accepit de Gerardo Houschilt in hereditario censu aream
sitam in Bomell inter dominum Henricum Koc et inter Ermegardem Obstestricem? pro quatuor
libris quinque solidis? minus nigrorum turonensium legalium vel pagamentum equivalens pro eis annui
..t..... in festo cathedram est beati Petri ipse Gerardo Houschilt censuali jure persolvendis
Tali addita condicione si Johannes predictus vendere vellet domum sitam in area predita quod dabit
eam? Gerardo prefato duodecum de..... minus q....? alter debent habere Nostrarum testimonio litterarum
Datum anno domini Mº CCCº quarto feria secunda post festum beati Remigij

Marge links:
Arien Feye et Henrick Ariensz halff ende halff eertijts genoempt dat hoff van Broeckhusen
-------------
Jacop die Raet ende Willem Matheusz
Datum: maandag na 1 okt.
Transfix.
Aanhangend: 30-12-1307
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 01v / s. 06)
72 ) 29-09-1565. Schepenen: Hanrick die Groot en Hanrick die Raet
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-1-2018.
Wij Hanrick die Groot ende Hanrick die Raet scepenen in Zaltboemell tuijgen dat wij daer over
geweest hebben dair nae onsen vondenisse Jan van Deventer nae inhalt sijnre scepenen coip
brieve van Zaltboemell ingeset is overmits den gesworen richter van Zaltboemell tot allen
recht in allen erffenissen ende guederen Wauter Jansz binnen Boemell ende inden gerichte van
Zaltboemell gelegen, Ende die richter voirg. verboet voirt eenen ijegelicken op sijn lijff ende
goet dat hem nijemant die erffenissen ende guederen voirsz. in onderwonde noch die hant
daer aen en slege, hij en dede dat van wegen ende bij wille ende consente Jan van Deventer voir-
g. off hij en dede dat mit eenen beteren recht, In oirconde onser letteren gegeven Int jair ons
heren duijsent vijffhondert vijffendetsestich den negenendetwintichsten dach septembris
A. d. Bije
Transfix.
Hangt aan: 29-09-1565
Aanhangend: 30-09-1565
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1817-A-2
73 ) 03-06-1314. Schepenen: Petris dictus Baert, Heijnricus de Werva, Johannes filius Huberti, Heijnricus de Vico, Johannes de Hoesden, Petrus Moliaert en Arnoldus de Hoesden
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-1-2018.
Universis presencia visuris vel audituris Petris dictus Baert Heijnricus de Werva Johannes filius Huberti Heijnricus de Vico Johannes de Hoesden Petrus Moliaert et Arnoldus de Hoesden scabini de
Zautbomel veritatis notitiam cum salute vinusicati?? ...re notum facimus quod veniens coram nobis in iudicio de Zautbomel Gherardus dictus Koc de Waerdenberch armiger confessus fuit se vendidisse Domino
Rodolpho dicto Koc canonico ecclesie Sancti Johannis Traiectensis procuratorio nomine ementi totam terram sine hereditatem infrascriptam sitam in jurisdictionibus de Hijer et de Nederijnen ad opus et ad usum decani et ca-
pituli ac ecclesie Sancti Johannis predictorum Traiectum pro precio mille librarim nigrorum Turon. legalium .....
....
dicto procuratori ad opus et ad usum decani et capituli ac ecclesie Sancti Johannis predictorum .... .... et huiusmodi terram sine here-
ditatem infrascriptam dictus Gherardus venditor cum sua uxore Johanna filia Alardi de Buren armigeri coram nobis effestucando resignavit ad opus et ad usum decani et capituli ac ecclesie Sancti Johannis predictorum videlicet vigintiunum jugera terre sita in jurisdictione de Nederijnen in loco qui vulgariter dicitur Upten Tyewelen inter terram Ricoldi filij dominum Ghiselberti dicti Koc militis ex una parte et terram Gherardi dicti Holle ex altera. Item oc-
to jugera terre et unum hont ac octo virgatas sita in jurisdictione de Hijer in loco qui vulgariter dicitur ibidem Heijencamp inter terram dicti Gherardi Koc ex utraque parte. Item tria jugera cum dimidio terre sita in loco
qui vulgariter dicitur Opten Woerden inter terram ecclesie de Hijer ex una parte et terram presbyteri curati ecclesie eiusdem ex altera. Item duo jugera terre cum dimidio sita in loco qui vulgariter dicitur Opten Vautacker
inter terram Domine Elizabeth quondam uxor domini Ghiselberti dicti Koc militis ex una parte et terram dicti Hac de Tula ex altera. Item quatuor hont terre sita ibidem in loco qui dicitur vulgariter Upten Vautacker
inter terram ecclesie de Hijre ex una et terram dicti Hac de Tula ex altera. Item quatuordecim jugera terre demptis? decem virgatas sita in loco vulgariter dicto ibidem In de Beemde inter terram Wilhelm
de Malberch famuli ex una latere et terram Gherardo dicto Koc predicti ex altero. Item septem jugera terre et unum hont cum dimidio ac vigintitres virgatas sita iuxta aggere in loco vulgariter dicto Wesselslant
inter terram Wilhelmi de Malborch famuli ex una parte et communem viam tendentem de villa de Hijre ad molendinum Gherardi dicti Koc antedicti. Item tria jugera terre sita in loco qui vulgariter dicitur Upten Cort
Vautacker inter terram Wilhelmi de Nulant ex uno latere et fossam dictam vulgariter Tyewelsgrave ex alio. Quo facto dictus Gherardu Koc armiger promisit sollempniter dicto procuratori .....
....
.... et
fideliter adimplendis dictus Gherardus Koc armiger suos constituit fideiussores videlicet Ghiselbertum dictum Koc filium quondam domini Rodolphi Koc Philippum Frisonem de Hamert Gherardo Frisonem de Hamert Cristianum
filium Cristiani de Horwen Petrum filium Hacken de Tula Gherardum Frisonem de Bomel filium Cristiani? famulos qui coram nobis presentialiter? constituti t.... fideiussoriam obligationem pro dicto Gherardo Koc et cum
ipso erga decani et capitulum predictos stipulatore promissa in se manu .....
... etc, etc ...
... Datum anno domini Mº CCCº quarto
decimo feria secunda post Octavas Penthecostes
Met 7 schepenzegels, in goede staat.
NB. inv. 807-1 vermeldt als schepen Heinrico dicto van der Steghe in plaats van Heijnricus de Vico.
Bron: Kapittel van Sint Jan, inv. 807-2
74 ) 09-05-1320. Arnold Bec verkoopt ten overstaan van sehepenen van Zalthommel een stuk land gelegen in het gerecht van Zennewijnen aan Hendrik Top ten behoeve van de nonnen in het refter van het klooster van Zennewijnen; Hendrik Top geeft namens voornoemde nonnen de betrokken grond vervolgens tegen een jaarlijkse erfcijns terug aan Arnold Bec.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-1-2018.
Universis presentia visuris Arnoldus filius lohannis de Hoesden et Gerardus Maelghiis, scabini in Zautbomel, salutem et scire veritatem.
Veniens coram nobis Arnoldus dictus Bec vendidit et optulit pro viginti libris denariorum legalium eidem, ut fatebatur, persolutis duo iugera terre sita in iurisdictione de Zenewinen in loco dicto Op ten Weert inter dominum Ghiselbertum de Malsen, militem, et Mechteldim, relictam Neudonis de Tyel, Henrico dicto Top ad opus monialium in refectorio in Claustra de Zenewinen in allodio sine censu et aggere hereditarie possidenda. Et Arnoldus predictus huiusmodi terre renunciavit promittens facere renunciare omnes qui de iure renunciare tenentur terre prelibate, promittens etiam warandiam facere predicto Henrico ad opus monialium predictarum super terra memorata per annum et diem, ut iuris est, adversus omnes iuri comparere volentes et deponere omnes plegium quod voerplicht dicitur, de eadem. Quo facto predictus Henricus ex parte monialium predictarum reddidit predicto Arnoldo prefatam terram in hereditario censu pro viginti solidis denariorum cum quibus census generaliter persolvetur, singulis annis in die beati Lamberti predictis monialibus perpetue persolvendis; qui census si dicto termino quolibet anno non fuerit persolutus, extunc de die in diem pena unius grossi regalium Turonensium denariorum prefato censui supercrescet, quam penam predicte moniales una cum censu memorato recuperare possunt ex terra memorata, quando diutius noluerint exspectare.
Nostrarum testimonio litterarum
Datum anno Domini Mº CCCº vicesimo in crastino Ascensionis Domini.
Bron: Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326 (1320.05.09)
75 ) 02-03-1320. Dirk Remboldsz. verkoopt ten overstaan van schepenen van Zaltbommel twee stukken land gelegen in het gerecht van Zennewijnen aan de proost van Zennewijnen ten behoeve van het convent aldaar; de proost geeft namens het convent de betrokken grond vervolgens tegen een jaarlijkse erfcijns terug aan Dirk Remboldsz.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-1-2018.
Universis presentia visuris Gerardus Maelghis et Arnoldus Fey, scabini in Zautbomel, veritatis noticiam cum salute.
Veniens coram nobis Theodericus filius Reymboldi vendidit et optulit pro quadraginta libris legalium denariorum eidem, ut fatebatur, persolutis domino ·· preposito in Zenewinen ad opus conventus ibidem septem hont terre sita in iurisdictione de Zenewinen in loco dicto Gruynlinc inter terram dictarn Neuden Gheer et inter Henricum dictum Top de Zenewinen, item octo hont terre sita ibidem in loco dicto Op de Steghe inter vicum communem et inter Wolterum de Kessel in allodio sine censu et aggere hereditarie possidenda. Et Theodericus predictus huiusmodi terre renunciavit promittens facere renunciare omnes qui de iure renunciare tenentur terre prelibate, promittens etiam warandiam facere predicto domino ·· preposito ad opus predicti conventus super terra memorata per annum et diem, ut iuris est, coram omnibus iuri volentibus coparere et deponere omne plegium quod voerplicht dicitur, de eadem.
Quo facto dominus ·· prepositus predictus ex parte conventus prefati reddidit predicta Theoderico terram memoratam in hereditario censu pro tribus libris et quinque solidis legalium denariorum cum quibus census generaliter persolvetur, quorum denariorum quadraginta solidi in festo beati Victoris et viginti quinque solidi in die beate Gertrudis singulis annis predicto conventui iure censuali perpetue persolventur.
Nostrarum testimonio litterarum.
Datum anno Domini Mº CCCº vicesimo in dominica qua cantatur Oculi
Bron: Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326 (1320.03.02)
76 ) 12-04-1316. Jan Bollic verkoopt ten overstaan van schepenen van Zaltbommel twee stukken land gelegen in het gerecht van Zennewijnen aan Hubert Holle ten behoeve van de proost en het convent van Zennewijnen; Hubert Holle geeft namens de proost en het convent de betrokken grond vervolgens tegen een jaarlijkse erfcijns terug aan Jan Bollic.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-1-2018.
Universis presentia visuris Petrus Bart et Henricus dictus Fey, scabini in Zautbomel, veritatis notitiam cum salute.
Veniens coram nobis Iohannes dictus Bollic vendidit et optulit pro viginti libris legalium denariorum eidem, ut fatebatur, persolutis Huberto dicto Holle ad usus ·· prepositi et conventus in Zenewinen iuger terre situm in iurisdictione de Zenewinen super Aelst inter Dominum de Kuec et Iohannem filium Conemanni de Tula, item dimidium iuger terre situm ibidem in loco dicto Cortbeemt inter dominum ·· prepositum predictum et Cristinam, relictam quondam Heynemanni Sniders de Tyla, pro hereditate allodiali sine Censu et aggere hereditarie possidenda. Et Iohannes predictus huiusmodi terre effestucando renuntiavit promittens facere renuntiare Omnes qui de iure tenentur renuntiare terre memorate, promittens nichilominus warandiam facere Huberto prefato ad usus ·· prepositi et conventus predictorum super terra memorata per annum et diem, ut iuris est, coram omnibus volentibus iuri comparere et deponere omne plegium quod voerplicht dicitur, de eadem.
Quo facto Hubertus predictus reddidit ax parte prepositi et conventus antedictorum terram pretitulatam Iohanni memorato in hereditario Censu pro Triginta solidis legalium denariorum, Turonensi grosso regali pro sedecim denariis computato vel pagamentum pro eis, singulis annis in Circumcicione Domini perpetue persolvendis; quod si non fecerit, extunc de die in diem pena duodecim denariorum antedicte monete supercrescet, quam penam una cum Censu antedicto prepositus et conventus prefati recuperare poterunt in terra prenotata, dum vero diutius noluerint exspectare.
Presentium nostrarum testimonio litterarurn.
Superscriptionem "cum salute" abprobamus.
Datum anno Domini Mº CCCº sextodecimo feria secunda post Pasca.
Bron: Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326 (1316.04.12)
77 ) 29-04-1313. Godo van Winssen verkoopt ten overstaan van schepenen van Zaltbommel een erf gelegen in het gerecht van Zennewijnen aan de proost van Zennewijnen ten behoeve van het convent aldaar; de proost geeft namens het convent het betrokkken erf vervolgens tegen een jaarlijkse erfcijns terug aan Godo van Winssen onder beding, dat deze de erfcijns elk jaar kan afkopen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-1-2018.
Universis presentia visuris Petrus dictus Baert et Henricus de Werva, scabini ln Zautbomel, veritatis notitiam cum salute.
Veniens coram nobis Goetdo de Wiensen optulit pro viginti libris denariorum legalium eidem, ut fatebatur, persolutis preposito de Zenewinen ad opus conventus ibidem aream sitam in iurisdictione de Zenewinen inter Nicholaum filium Reneri et Rodolphum de Wiensen in vero allodio hereditarie possidendam. Et Goetdo predictus huiusmodi aree effestucando renuntiavit promittens facere renuntiare omnes qui de iure tenentur renuntiare aree memorate, promittens nichilominus warandiam facere preposito prefato ad opus conventus antedicti super area memorata per annum et diem, ut iuris est, coram omnibus volentibus iuri comparere et deponere omne plegium quod voreplicht dicitur, de eadem.
Quo facto dictus prepositus reddidit aream prefatam Goetdoni memorato in hereditario censu ex parte conventus prelibati pro viginti solidis denariorum legalium, grosso Turonensi regali pro sedecim denariis computato vel pagamentum equivalens, singulis annis in festo beati Martini hyemalis perpetue persolvendis; quod si non fecerit, extunc de die in diem subcrescet pena duodecim denariorum monete antedicte, quam diu credere voluerit bonis antedictis. Quando vero diutius noluerit credere bonis seu aree prenotate, poterit censum cum pena recuperare in area memorata, verum Goetdo prefatus poterit redimere huiusmodi censum termino prenotato singulis annis, videlicet cum viginti solidis census, et cum decem libris monete memorate.
Nostrarum testimonio litterarum.
Datum anno Domini Mº CCCº tredecimo die dominica qua cantatur Misericordia Domini
Bron: Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326 (1313.04.29)
78 ) 23-04-1311. Jan Simonsz. van Zennewijnen belooft ten overstaan van schepenen van Zaltbommel aan Jutte van den Bosch en Margareta van Driel een erfcijns van 30 schellingen 's jaars te betalen uit stukken land gelegen in het gerecht van Zennewijnen onder beding, dat na het overlijden van Jutte en Margareta het klooster van Zennewijnen de cijns zal ontvangen voor het houden van een jaargetijde ten behoeve van Rudolf, wijlen proost aldaar.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-1-2018.
Universis presentia visuris Petrus Bart et Iohannes Weriin, scabini in Zautbomel, veritatis noticiam cum salute.
Veniens coram nobis Iohannes filius Symonis de Zenewinen promisit Iutte de Buscho et Grite de Drile triginta solidos hereditarii census legalium denariorum cum quibus generaliter census persolvetur, singulis annis in festo Pasche infra quatuor sacros dies persolvendos ex iugere terre sito in iurisdictione de Zenewinen super Aelst inter ecclesiam de Zenewinen et inter filium Conemanni de Tule, item ex dimidio iugere terre sito ibidem super Cort Bemt inter terram ecclesie de Zenewinen et inter terram Gerardi de Wins tali addita conditione si census predictus termino prefato non fuerit persolutus, quod extunc de die in diem pena trium solidorum dicte monete quoad mensem supercrescet, mense vero transacto pena quinque solidorum eiusdem monete de die in diem supercrescet, quamdiu Iutta et Grita predicte credere voluerint hereditati prelibate; hoc etiam addito quando una earum, de Iutta et Grita predictis, moritur, quod reliqua possidebit quoad vitam suam aliam dimidietatem census prenotati. Verum post obitum utrarumque earum claustrum de Zenewinen huiusmodi censum perpetue possidebit et levabit ad anniversarium domini Rodolphi, quondam prepositi ecclesie de Zenewinen predicte.
Nostrarum testimonio litterarum.
Datum anno Domini Mº CCCº undecimo feria sexta post octavas Pasche.
Bron: Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326 (1311.04.23)
79 ) 28-12-1310. Hilde, weduwe van Dirk Gude van Hemert, haar dochter Mechteld en haar zonen Rudolf, Arnold en Walter verkopen ten overstaan van schepenen van Zaltbommel een erf gelegen te Ophemert aan Gozewijn van Varik ten behoeve van Maria, non van Zennewijnen; Gozewijn van Varik geeft namens Maria het betrokken erf vervolgens tegen een jaarlijkse erfcijns terug aan Hilde en haar kinderen onder beding, dat na het overlijden van Maria het klooster
van Zennewijnen de cijns zal ontvangen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-1-2018.
Universis presentia visuris Rodolphus Houschilt et Godefridus de Wachteldonck, scabini in Zautbomel, veritatis notitiam cum salute.
Protestamur quod Hilla, relicta Theoderici dicti Gude de Hemert, cum suo tutore electo et Mechteldis, filia sua, cum suo tutore electo et Rodolphus, Arnoldus et Walterus, filii ipsius Hille, coram nobis vendiderunt et optulerunt pro XL libris denariorum eisdem, ut fatebantur, persolutis aream sitam in Hemert inter cimiterium sancti Lamberti et inter etvanen {a} Goswino de Vaudric ad opus Marie, monialis in Zenewinen, hereditarie possidendam. Et Hilla predicta cum suo tutore et Mechteldis, filia eius, cum suo tutore, Rodophus, Arnoldus et Walterus, pueri eius, huiusmodi aree effestucando renunciaverunt promittentes facere renunciare omnes qui de iure tenentur renunciare aree memorate, promittentes nichilominus warandiam facere Goswino predicto ad opus Marie prefate super area prelibata per annum et diem, ut iuris est, coram omnibus volentibus iuri comparere et deponere omne plegium quod voreplicht dicitur, de eadem. Inde Lambertus de Hecel et Arnoldus Bullin {1} de Hemert indivisi sunt fideiussores.
Quo facto Goswinus predictus ex parte Marie prefate reddidit aream prenotatam Hille et pueris eius predictis in hereditario censu pro libra legalium denariorum cum quibus generaliter census persolvetur, singulis annis in die beati Petri ad cathedram ipsi Marie moniali predicte perpetue persolvenda tali addita condicione si census predictus ipso die beati Petri annuatim non fuerit persolutus, quod extunc de die in diem pena trium solidorum dicte monete supercrescet, quam diu Haria predicta credere voluit aree prelibate, verum post obitum Marie prefate claustrum de Zenewinen predictum huiusmodi censum sublevabit et perpetue possidebit.
Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini MCCC undecimo in die Innocentum.
a. Onbekend wat daar had moeten staan.
1. Klopt dat wel?
Bij de datering van deze oorkonde is het gebruik van kerststijl verondersteld.
Bron: Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326 (1310.12.28)
80 ) 22-09-1325. Volswindis, weduwe van Gijsekinus van Wadenoye, en hare zonen verkoopen aan Mariënweerd land onder Zennewijnen, 't welk zij op zich nemen van dijklasten en cijnzen te ontheffen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-1-2018.
U. p. v. nos Johannes de Hoesden et Johannes Voecht, s. in Sautbomel, n. f. p. q. c. c. n. Volswindis relicta Ghijskini de Wadenoy c. t. s. e., Philippus et Stephanus, ejus filii, fratres, vendiderunt et o. pro CC lb., d. l. e. ut f. p. IIIIj {4,5} jugera terre, a solutione decimarum libera et exempta, et Ij {1,5} jugera terre solventis decimas, que sex jugera sita sunt in j. de Zeenwinen in loco dicto Muusgat, inter Wenemarum de Hostraten et dictam Volswindem, Henrico de Werva a. o. dom. abbatis de Insula beate Marie virginis her. possidenda. Et dicti Volswindis c. t. s. e. Philippus et Stephanus, dicte terre renunciaverunt promittentes etc. dicto Henrico a. o. dicti domini abbatis super dicta terra per annum et diem ut juris est, adversus omnes juri comparere volentes, et deponere omne plegium quod voerplicht dicitur de eadem, et omnes obligationes aggeris et census existentes in dicta terra penitus amovebunt. N. t. l.
Datum a. D. MCCCXXXV, in die beati Mauricii.
PAS OP: Deze acte staat in de transcriptie gedateerd op 22-09-1335. Het vermoeden bestaat dat het jaartal onjuist is, hetzij in het cartularium (dat ook een afschrift is) hetzij in de transcriptie. Bovendien zou een akte van die datum betreffende Zennewijnen onder de Bank van Tuil moeten vallen.
Gezien de namen van de schepenen is 1325 waarschijnlijker en wordt dat aangehouden.
Bron: Cartularium der Abdij Marienweerd, inv. 432 (Pag. 265)
81 ) 25-02-1315. Acte van eigendomsoverdracht ten behoeve van Wenemaer Lutgardsz. van 2 morgen land op Huberbeemt onder Hemert.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-1-2018.
Universis presencia visuris Petrus dictus Baert et Henricus de Werva scabini in Zautbomel
veritatis noticiam cum salute veniens coram nobis Henricus dictus Vrise vendidit et optulit
pro quinquaginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis Wenemaris filio Luet-
gardis duo jugera terre situm{?} in jurisdictione de Hemert in loco dicto Huberbeemt inter Henricum
dictum Vrise et Arnoldum filium Wenemari pro hereditate allodiali sine censu et aggere here-
ditarie possidendam et Henricus prefatus una cum sua uxore huiusmodi terre effestucando
renunciavit promittens facere renunciare omnis qui de jure tenentur renunciare terre
prolibate promittens nichilominus warandiam facere Wenemare prefato super hereditate antedicta
per annum et diem ut juris est coram omnibus volentibus juri comparere et deponere omne
plegium quod voreplicht dictitur de eadem inde sunt fideiussores indivisi Gerardus Friso
et Alardus sui fratres Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº quintodecimo
feria? tercia? post dominicam Oculi
Achterzijde: Henric die Vriese
Datum: Dinsdag na 23-2-1315? De exacte datum is verborgen onder de pliek en is hier geraden.
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2877-0.1
82 ) 30-11-1311. Acte van eigendomsoverdracht door het D.H. te Hemert aan Gerard Vrise van een erf land met de daarop gelegen dijk onder Varik.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-1-2018.
Universis presencia visuris vel audituris, Henricus de Werva, Hen-
ricus de Vico et Johannes filius Huberti scabini in Zautbomel verita-
tis noticiam cum salute veniens coram nobis Gerardus Vrise
de Hemert quondam filius Gerardi Vrise senioris suscepit de
dominis de Domo Theutonica de Hemert, quendam aggerem situm
in jurisdictione de Vaudric cum area in qua dictus agger est situs
inter Goswinum de Vaudric et inter filiam Gheldolfi Becghinam? // po-
nens dicti aggeri super omne{m?} sua hereditate promittens nichilomi-
nus indempnes conservare dictos dominos de omni dampno nunc in
ipso aggere ... ....
.... Nostrarum testimonio litterarum Da-
tum anno domini Mº CCCº undecimo in die beati Andree apostoli
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2937-0.1
83 ) 20-04-1322. Acte van eigendomsoverdracht ten behoeve van Johan genaamd Hijcke en Aleyd zijn vrouw van 1 morgen land te Hemert en 22 1/2 partitas land ter plaatse genaamd Wordel. , 1327 (?).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-1-2018.
Universis presencia visuris nos Johannes de Hoesden et Johannes Voecht scabini in Zautbomel notum facimus protestan-
do quod constitutus coram nobis Wenemarus filius Arnoldu Neute {?} vendidit et optulit pro vigintiquinque
libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis unum iuger terre situm in jurisdictione de Hemert et
vigintiduas et dimidiam partitas terre in loco dicto Wordel inter Hernricum van der Hellen et d....
sco....e de via, Johanni dicto Hijcke et Aleydi sue uxori in allodio sine censu et sine aggere heredita-
rie possidendas et Wenemarus predictis huiusmodi terre renunciavit promittens facere renunciare
omnis qui de iure renunciare tenentur terre predicte promittens eciam warandiam facere
dictis Johanni et Aleydi super terra memorata per annum et diem ut iuris est, adversus omnis juri
comparere volentes et deponere omne plegium quod voerplicht dicitur de eadem Inde sunt Hermannus
filius Riswindis et Theodericus Bac Arnoldi van der Waelwijc fideiussores indivisi
Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno domini Mº CCCº vicesimosecundo feria tercia post Octavas Pasche
Johannes Voecht is schepen in 1321, 1322, 1325 (voor zover nu bekend).
Johannes de Hoesden: 1322, 1323, 1325, 1326, 1328, 1329.
De zegels staan gedateerd op 21-4-1322. Maar er blijkt verwarring over de datering, want het regest staat op 1327, met een vraagteken.
Dinsdag na Octavas 1322 = 20-4-1322 (dus 21 april is sowieso fout)
Dinsdag na Octavas 1327 = 21-4-1327
Met zekerheid zijn deze 2 schepenen gelijktijdig in functie in 1322, terwijl dat niet het geval is in 1326 (sexto) of 1327 (septo). Dus als datum wordt 20-4-1320 aangehouden.
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2890-0.1
84 ) 13-03-1324. Acte van eigendomsoverdracht ten behoeve van Lambertus van Berchuzen ten behoeve van Zebertus Stephani van 11 hont land op Watsweer onder Hemert tussen de gemene steeg en het land genaamd Scotert.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-1-2018.
Universis presencia visuris nos Arnoldus de Hoesden et Philippus de Hoerwinen scabini in Zautbo-
mel notum facimus protestantes quod constitutus coram nobis Gerardus de Rossem iunior ven-
didit et optulit pro quadraginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis undecima
hont terre sitis in jurisdictione de Hemert in loco dicto Watsweer inter communem vicum
et adversatilia terre dicte Scotert Lamberto de Berchuzen ad opus Zeberti filij Stephani in allodio
sine censu et sine aggere hereditarie possidenda, et dictis Gerardus dicte terre renuncia-
vit promittens facere renunciare omnis qui dicte terre de iure renunciare tenentur promit-
tens eciam warandiam facere dicto Lamberto ad opus dicti Zeberti super terra memorate per annum et
diem ut iuris est adversus omnis iuri comparere volentes et deponere omne plegium quod
voerplicht dicitur de eadem Inde sunt Gerardus filius Metken{?} et Gerardus Greve
fideiussores indivisi Nostrarum testimonio littererarum Datum anno domini Mº CCCº vicesimoquarto
in crastino beati Gregorii pape?
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2889-0.1
85 ) 02-08-1312. Acte van eigendomsoverdracht ten behoeve van broeder Paulus, schaffenaar van het D.H. te Utrecht, en aan broeder Gerard, commandeur van Hemert, ten behoeve van het D.H. bij Utrecht van een morgen land genaamd Vuer bemt onder Hemert.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Universis presencia visuris Henricus de Werva et Conrardus Rode
scabini in Zautbomel veritatis noticiam cum salute veniens coram nobis dominus
Johannes Brune sacerdos vendidit et optulit pro viginti libris legalium denariorum
eidem ut fatebatur persolutis jugera terre situm in jurisdictione de Hemert in
loco dicto Vuer Bemt inter Rutgherum Hoyer et Fredericum filium Slim-
men, fratri Paulo dispensatori Domus Theutonice apud Traiectum et fratri
Gerardo commendatori de Hemert ad usus dominorum dicte Domus Theutonice
apud Traiectum hereditarie sine aggere et sine censu possidendum et dominus Johannes
Brune predictus huiusmodi terre effestucando renunciavit promittens facere re-
nunciare omnis qui de jure tenentur renunciare terre memorate promittens
nichilominus warandiam facere fratri Paulo et fratri Gerardo ad usus dictorum
dominorum super terra prelibata per annum et diem ut juris est coram omnibus vo-
lentibus juri comparere Inde Arnoldus dictus vanden Wuwer fratri ipsius
dicti Johannis Brune est fideiussor Insuper dictus Johannes promisit deponere
omne plegium quod voreplicht dicitur de terra prenotata Inde eciam Arnoldus
prefatus fideiubet Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº
duodecimo in crastino beati Petri ad vincula
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2887-0.1
86 ) 21-12-1320. Acte van eigendomsoverdracht ten behoeve van de commandeur van Hemert en aan zijn dienaar Herman van 8 morgen land op de Uterdijc aan de Duitse steeg onder Hemert, strekkende van de dijk tot in de Waal, met alle aanwassen en dellen.
Met eigendomsoverdracht ten behoeve van de commandeur van het D.H. van Utrecht door de dienaar Herman van zijn deel in dit land, zijnde 3 morgen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Universis presencia visuris Nos Coenrardus Rode et Arnoldus filius Johannis de Hoesden scabini in Zautbomel
notum facimus protestantes quod Coenrardus filius Johannis Ghevaerts, octo iugera terre sita in jurisdictione
de Hemert in loco dicto Uter Dijc inter vicum dictum Duutsghesteech et Aleydem van den Weer?
que? terra ab aggere usque decurs..... wali? extenditur et? ad....ones terrarum vulgariter Ac{....}
dicta ad dictam terram adactias? ut adiciendas et lacus vulgariter Deyllen? dictos in dicta t{....}
tes et cum? non conmensuratos, vendidit et optulit pro trecentis libris denariorum legalium eidem ut
fatebatur persolutis conmendatori in Hemert et Hermanno suo famulo in allodio
sine censu et sine aggere hereditarie possidenda et possidendos et Coenrardus predictus cum
Mechtelde uxore sua legitima cum Gerardo filio Philippi Frisonis et cum Gerardo filio Ge-
rardi Frisonis huiusmodi terre renunciavit promittens facere renunciare Gerardum s?{....}
man et Henricum suum fratrem ac omnis qui de iure renunciare tenentur terre pre{....}
mittens eciam warandiam facere dicto commendatori et Hermanno suo famulo {...}
terra memorata per annum et diem ut iuris est adversus omnis iuri comparere vole{....}
et deponere omne plegium quod voerplicht dicitur de eadem Inde sunt Gerardus f{....}
Gerardus filius Philippi predictus, Albertus filius Alberti de Vauderic et Johannes Gheva{erts ....}
Coenrardi fideiussores indivisi et ijdem Albertus filius Alberti et Johannes Ghevar{....}
terre renunciaverunt Superscripcionem Rode approbamus. Nostrarum testomonio litterarum Datum
anno domini Mº CCCº vicesimo in die beati Thome apostoli
De rechterzijde is flink beschadigd.
Transfix.
Aanhangend: 29-05-1323
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2885-0.2
87 ) 29-05-1323. Acte van eigendomsoverdracht ten behoeve van de commandeur van Hemert en aan zijn dienaar Herman van 8 morgen land op de Uterdijc aan de Duitse steeg onder Hemert, strekkende van de dijk tot in de Waal, met alle aanwassen en dellen.
Met eigendomsoverdracht ten behoeve van de commandeur van het D.H. van Utrecht door de dienaar Herman van zijn deel in dit land, zijnde 3 morgen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Universis presencia visuris nos Johannes de Hoesden et Gerardus Maelghijs scabini in Zautbomel
notum facimus protestantes quod constitutus coram nobis Hermannus famulus dominum {?} commendatorum {?}
pro salute anime sua contulit et confectis? omnipotenti deo beate Marie virgini et domino commen-
datori Domus Teutonice Traiectum omne hereditatem conscriptam in littera cui hec .....? littera est
transfixa et omnia ius sibi competens in eadem Item tria iugera terre sitis in jurisdictione de Hemert
inter hereditate predictam con....? in dicta littera et inter heredes Gosuini de Vauderic in omne
iure ut dictus Hermannus possedit sub nomine elemosina?? hereditarie possidendam et dictus
Hermannus omni et toti heredit.... renunciavit Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº vicesimotercio in dominica ....? domini
Transfix.
Hangt aan: 21-12-1320
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2885-0.1
88 ) 05-10-1315. Sizarius uten Weerd verkoopt eene hofstede in Zaltbommel aan Mathias Kriekenbeke, van wien hij ze in erfpacht bekomt.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
U. p. v. nos Henricus de Werva et Johannes filius Huberti, s. in Sautbomel, notum facimus in hiis scriptis, quod veniens c. n. Sizarius ex Insula vendidit et o. pro X Ib. d. l. e. ut f. p. Mathie dicto Kriekenbeke, aream sitam in Bomel, in loco dicto Insula, inter Henricum dictum Craye et inter Gretam, relictam Cristiani, cum censu quem de jure solvere tenetur, in vero allodio her. possidendam. Et Sizarius c. u. s. huj. aree eff. renunciavit promittens etc. prefato Sizario super pred. area p. a. etc. Inde sunt fidej. ind. Henricus et Gosuinus filii Sizarii pred. Quo facto Mathias pred. reddidit aream pred. Sizario prefato, pro quinque solidis denariorum, cum quibus census generaliter in Bomel annis singulis persolvetur, annui et her. census in festo beati Lamberti censuali jure annis singulis persolvendis. N. t. l.
Datum a. D. MCCCXV, dominica post festum beati Remigii.
Overgedragen in nº 271 en 531.
Transfix.
Aanhangend: 27-10-1326
Bron: Cartularium der Abdij Marienweerd, inv. 164 (Pag. 118)
89 ) 30-11-1311. Acte van eigendomsoverdracht ten behoeve van Jacob en het D.H. van Hemert van een huis en erf tussen Sara en Vlindem en een perceel land op Gherberghen akker.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Universis presencia visuris Johannes Werijn, Johannes filius Huberti et Henri-
cus de Vico scabini in Zautbomel veritatis noticiam cum salute veniens
coram nobis Theodericus dictus Wangh de Hemert vendidit et optulit pro
centum libris legalium denariorum eidem ut fatebatur persolutis hereditate
subscriptam sitam in jurisdictione de Hemert, Jacobo quondam servo dominoram de Do-
mo Theutonica et Henrico filio Sare de Hemert ad opus Jacobi predicti
hereditarie possidendam, videlicet domum et aream sitas inter Saram et
inter Ulindem et dicta area erit tam lata re...t... sicuti sepes stant in
fine anteriori Item peciam terre super Gherberghen Acker inter moniales
de Zenewinen et inter Theodericum dictum Uten Hoven. Quo facto Theodericus
Wangh prefatus cum uxore sua huiusmodi hereditati effestucando renunciavit
promittens facere renunciare omnis qui de jure tenentur renunciare hereditati
memorate promittens nichilominus warandiam facere Jacobo predicto super
hereditate prelibate per annum et diem ut juris est coram omnibus volen-
tibus juri comparere et deponere omne plegium quod voreplicht dicitur de
eadem. Inde Godefridus de Molendino de Horwinen et Johannes quondam
filius Huberti de Horwinen indivisi sunt fideiussores. Nostrarum testimonio
litterarum. Datum anno domini Mº CCCº undecimo die beati Andree apostoli
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2875-0.1
90 ) 10-06-1331. Acte van eigendomsoverdracht ten behoeve van Hubert Audinos van 4 hont 91 1/2 roeden land onder Hemert, ter plaatse genaamd Daudening, tussen land van het D.H. van Tiel en land genaamd Pipwort.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Universis presencia visuris nos Arnoldus de Hoesden et Johannes de Werva scabini in Zautbomel notum facimus protestantes quod consti-
tutus coram nobis Alardus filius Ynwani de Vauderic vendidit et optulit pro sedecim libris denariorum legalium eidem ut fate-
batur persolutis quatuor hont et nonaginta unam et dimidiam virgatas terre sitas in jurisdictione de Hemert in loco
dicto Daudening inter dominas de Domo Teutonica et terram dictam Pipwort, Huberto Andinos {1} in allodio sine
censu et sine aggere hereditarie possidendam, et dictus Alardus dicte terre renunciavit promittens facere re-
nunciare omnis qui dicte terre de iure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere dicto
Huberto super dicta terra per annum et diem ut iuris est adversus omnis iuri comparere volentes et deponere
omne plegium quod voerplicht dicitur de eadem Inde est Wenemarus fillius Ynwani fideiussor. Nostrarum testimonio
litterarum. Datum anno domini Mº CCCº trecesimo primo feria secunda post beati Bonifacii
1. Audinos?
Datum: maandag na St Bon. (5 juni).
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2871-0.1
91 ) 12-01-1311. Acte van eigendomsoverdracht ten behoeve van het D.H. van Hemert van 2 percelen land in Hasecop en Bulchuvel onder Hemert, groot 10 1/2 hont en 18 roeden, uit welk laatste perceel een tins groot 8 penningen ten behoeve van de kinderen van de heer van Buren van Stralen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Universis presencia visuris Johannes de Hoesden et Godefridus de Wachteldonc scabini
in Zautbomel veritatis noticiam cum salute veniens coram nobis Hubertus Wijse de Hemert ven-
didit et optulit pro XLI libris legalium denariorum eidem ut fatebatur persolutis, duas pecias terre
continentes decem hont et dimidium cum decem et octo virgatas in jurisdictione de Hemert sitas
quarum una est sita in loco dicto Hasecope, inter commandatorem et Philippum Vrijse, et alia est sita
super Bulchuvel inter commandatorem et Jacobum Robbe, ex qua pecia pueri domini de Buren de Stra-
len habent octo denariis census, optulit inquam terra predictam Henrico Wangh ad opus Jacobo de Domo
Theutonica hereditarie possidendam, et Hubertus predictus cum uxore sua huiusmodi terre effestucando
renunciavit, promittens facere renunciare omnis qui de jure tenentur renunciare terre prelibate
promittens nichilominus warandiam facere Henrico Wangh predicto ad opus Jacobu prefati super terra
prenotata per annum et diem ut juris est coram omnibus volentibus juri comparere, et deponere
omne plegium quod voreplicht dicitur de eadem, Inde Henricus Wijse fratri ipsius Huberti est fide-
iussor. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno domini Mº CCCº undecimo feria tercia post epypha-
niam domini

Achterzijde:
Hubert die Wise
Hemert
1311
Datum: dinsdag na Epiphania (6 jan).
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2867-0.1
92 ) 03-04-1316. Acte van eigendomsoverdracht ten behoeve van Jacob (commandeur van het D.H. te Hemert ?) van een perceel land op Boninchem onder Hemert.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Universis presencia visuris, Petrus Baert et Henricus Fey scabini in Zaut-
bomel veritatis notitiam cum salute, veniens coram nobis Philippus Friso de Hemert
vendidit et optulit pro centum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur
persolutis, Jacobo de Teuthonica domo, petiam terre sitis in jurisdictione de Hemert in loco
dicto Boninchen, inter Jacobum predictum, et Hubertum dictum Lapper, pro hereditate allodiali
sine censu et aggere hereditarie et perpetue possidendam, et Philippus predictos huiusmodi terre
effestucando renunciavit promittens facere renunciare omnis qui de jure renunciare tenentur
terre prenotate, promittens nichilominus warandiam facere Jacobo prefato super terra memorata
per annum et diem ut juris est, Coram omnibus volentibus juri comparere et deponere omne
plegium quod voerplicht dicitur de eadem Inde est fideiussor Arnoldus dictus Hac pro...?
Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº sextodecimo sabbato post dominicam judica

Achterzijde:
Philips die Vriese       Hemert
           1316
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2866-0.1
93 ) 28-04-1330. Acte van eigendomsoverdracht aan het D.H. te Tiel van enige percelen land, samen groot 15 morgen 40 1/2 hont 367 roeden, onder Hemert, ter plaatse genaamd Opten Hoefacker, Bambolken, Heembolc, Guldenlangher, Opten Langher, Opten Worden, In den Hoescop en Opte Pipwort.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Universis presencia visuris nos Paulus de Francia et Michael Moliart scabini in Zautbomel notum fa-
cimus protestantes quod constituti coram nobis Nicholaus filius Scouten van den Weghe Theode-
rica et Benedicta nomine eius sorores cum earum tutore electo vendiderunt et optulerunt
pro septingentis{?} libris denariorum legalium eisdem ut fatebantur persolutis duo et dimidium iugera
et triginta septem virgatas terre sitas in jurisdictione de Hemert in loco dicto Opten Hoefacker
inter dominum abbatem sancti Pauli et Henricum ex Insula Item duo iugera ibidem in loco dicto Opten Hoefac-
ker inter Sophrani de Heessel ex utrique latere Item quinque hont terre et decem et septem virgatas ibidem
Opten Hoefacker inter dominas? de domo Teutonica et dictam? Wanghe Item quinque hont et quadragin-
tasex virgatas terre in loco dicto Bambolken inter Alardum de Vauderic et terram ...? ....?
Item quatuor et dimidium iugera unum hont et octogintatres virgatas terre ibidem in loco dicto Baem-
bolken inter fossam de terra dicta Wolfsdarm et Philippum Frisonem Item duo hont terre ibidem in
loco dicto Heembolc inter dominum abbatem sancti Pauli et dominum Nicholaum de Malsen militem, Item quatu-
or hont et quadraginta sex virgatas terre ibidem in loco dicto Guldenlanger inter Arnoldum Bec et
fossam de terra dicta Guldenlangher Item duo hont et viginti unam virgatas terre ibidem in loco
dicto Opten Langher inter terram ecclesiam de Hemert et Henricum van der Hellen - Item sex iugera et
duo hont et sexagintasex virgatas terre ibidem in loco dicto Opten Worden superius et inferius inter Jo-
hannem Hike et Henricum van der Hellen Item quinque hont et tredecim et dimidium virgatas terre ibidem
Opte Langher inter Wilhelmum Ballinc et Hubertum filium Huberti Item nonem et dimidium hont terre ibidem
in loco dicto Inden Hoescop inter dominas de Domo Teutonica et terram ecclesie de Hemert Item quin-
que hont et quadraginta et dimidiam virgatas terre ibidem in loco dicto Opte Pipwort inter Lambertum
de Berchusen et Gerardum Bouman domino Philippi de Langhereke ad opus Domus Teutonico... in Tyla in
allodio sine censu exceptis decem solidis et sine aggere hereditarie possidendam et dicte Nicholaus
Theoderica et Benedicta nomine cum earum tutore electo dicte hereditati renunciaverunt pro-
mittentes facere renunciare omnis qui dicte hereditati de iure renunciare tenentur pro-
mittentes eciam warandiam facere dicto fratri Philippi de Langereke ad opus dicte Domus super dicta
hereditate per annum et diem ut iuris est adversus omnis iuri comparere volentes et deponere
omne plegium quod voerplicht dicitur de eadem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini
Mº CCCº trecesimo sabbato post beati Marci evangel.
Datum: zaterdag na 25 april 1330
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2862-0.1
94 ) 13-05-1340. Acte van eigendomsoverdracht ten behoeve van de commandeur van Tiel van verschillende landerijen te Hemert als: 4 hont 93 roeden op de Baenbalc, 4½ hont 22 roeden op de Vijfscreden, 10 hont 93 roeden op Duerbolc, 8 hont 80 roeden op Spat, 2½ hont als voren, 6 morgen 12½ roeden op Gheerbeers acker, 16½ hont op de Borchgrave, 2 hont 15 roeden als voren, 3½ hont 17 roeden, 3 morgen 21½ roeden en 4½ hont 29½ roeden op Westerbroec, 1340. 3 charters
NB: Met vroegere eigendomsoverdrachten, 1338.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Universis presencia visuris nos Johannes de Werva filius Johannis et Johannes de Beesde scabini in Zautbomel notum facimus protestantes
quod veniens coram nobis Wenomarus de Tyla vendidit et optulit pro sexcentis libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis quatuor
hont nonaginta tres virgatas terre site in iurisdictione de Hemert Opten Baenbolc inter aream mense sancta spiritus in Bomel et aream dictam Aenwen-
dincghen vanden Baenbolc Item quatuor et dimidium hont et vigintiduas virgatas terre site ibidem Opten Vijfscreden inter aream predicti mensa
et Wilhelminum Duys de Rossum Item decem hont et viginta nonem {1} virgatas terre site ibidem en loco dicta Duerbolc inter vitam communem et dominum
Johannem Cansen militem Item octo hont et octoginta virgatas terre site ibidem Op Spat inter dominum abbatian? Sancti Pauli et Johannem filium
Wilhelmi Item duo et dimidium hont terre site ibidem Op Spat inter Theodericum de Wese et Wilmelmum Ballinc Item sex iugera duodecim et di-
midiam virgatas terre site ibidem loco dicta Gheerbeers Acker inter dominum Henricum de Malsen militem et Wilhelmum Duys de Rossem Item
sedecim et dimidium hont terre site ibidem Opten Borchgrave inter fossam communem et terram eclesiam de Hemert Item duo hont et quindecim
virgatas terre site ibidem Opten Borchgrave inter Aleydem Hyncs{?} et heredes dominum Theoderici Roevers de Buschoducis milites Item tria et di-
midium hont decem et septem virgatas terre site ibidem in loco dictam Westerbroec inter Johannem filium Rotardi? et Albertum vanden Rode
Item tria iugera viginiti unam et dimidiam virgatas terre site ibidem in loco dictam Westerbroec inter Johannem de Vauderic et Aleydem
relictam Huberti Item quatuor et dimidium hont viginta nonem et dimidam virgatas terre site ibidem in loco dictam Westerbroec inter communem
aquaductum ab uno latere puorum Alardi de Vauderic et Wenemarum de Tyla ab alio latere. Dominum Thoederico vander Weijde commandatori
Domus Teutonice in Tyla ad opus eiusdem Domus Teutonice in allodio sine censu et sine aggere hereditarie possidendam et Wenemarus de Tyla
predictus terre predicte renunciavit promittens facere renunciare omnis qui terre predicte de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam
facere domino Theoderico vander Weyde predictam ad opus Domus Teutonice in Tyla predicte super omnia predicta per annum et diem ut juris est adver-
sus omnibus juri comparere volentes et deponere omne plegium quod voerplicht dicitur de eadem Rasuram Henricum appropamus Nostrarum testimonio litterarum
Datum anno domini Mº CCCº quadragesimo in crastino beati Servacij
1. Dat is: 29. Hier lijkt het regest af te wijken.
Deze charter is onderdeel van een serie van drie. De andere twee staan onder de schepenbank van Tuil in 1338.
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2863-0.3
95 ) 24-02-1314. Acte van eigendomsoverdracht ten behoeve van de commandeur van het D.H. (te Hemert ?) van 3 roeden land onder Hemert.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Universis presencia visuris Petrus dictus Baert et Henricus de Werva scabini in Zautbomel
veritatis notitiam cum salute veniens coram nobis Arnoldus filius Glummer?? De...sor vendidit
et optulit pro viginti libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis, tres virgatas
terre sitas in jurisdictione de Hemert arabiles inter terram Philippi de Hemert et terram Jacobi
de Teutonica domo s.... ..... Jacobo de Teutonica domo in usus? allodio hereditarie possidendam
et Arnoldus predictus huiusmodi terre effestucando renunciavit, promittens facere renunciare omnes qui de jure
tenentur renunciare terre prelibate promittens nichilominus warandiam facere Jacobo prefato
super hereditate memorata per annum et diem ut juris est coram omnibus volentibus juri comparere
et deponere omne plegium quod voreplicht dicitur de eadem. Inde est fideiussor Arnoldus Hac
Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº quartodecimo in die beati Mathie apostoli
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2852-0.1
96 ) 02-08-1312. Acte van eigendomsoverdracht aan de schaffenaar van het D.H. te Utrecht en de commandeur van Hemert ten behoeve van het D.H. te Utrecht van een erf in Hemert. Met vroegere eigendomsoverdracht.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Nos Henricus de Werva et Conrardus Rode scabini in Zautbo-
mel protestamur quod dominus Johannes dictus Brune sacerdos dedit fratri Pau-
lo dispensatori domus Theutonice apud Traiectum, et fratri Gerardo
commandatori de Hemert, ad usus dominorum Theutonice apud
predictum litteram cui hec presens cartula est transfixa, et censum ....?
in eadem continenta, perpetue possidendum, et dominus Johannes predicta huiusmodi
littere ac censui re{ gat }nunciavit effestucando Nostrarum testimonio litterarum
Datum anno domini Mº CCCº duadecimo in crastino beati Petri ad vin-
cula
De scan is erg donker en slecht leesbaar.
Datum: daags na 1 aug. 1312.
Transfix.
Hangt aan: 05-05-1305
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2851-0.2
97 ) 05-05-1305. Acte van eigendomsoverdracht aan de schaffenaar van het D.H. te Utrecht en de commandeur van Hemert ten behoeve van het D.H. te Utrecht van een erf in Hemert. Met vroegere eigendomsoverdracht.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Universis presencia visuris Israel et Johannes Wickebroet scabini de Zautbomel veritatis
noticiam cum salute veniens coram nobis Joannes filius Ghese de Hemert vendidit et optulit pro viginti
libris nigrorum turonensium legalium eidem ut fatebatur persolutis, aream sitam in Hemert inter Luyt
chardem et inter Aleydem Muliardi Arnoldo uten Wuwer de Hemert ad opus domini Johannis
dicti Brune sacerdotis hereditarie possidendam et Johannes predictus huiusmodi aree effestucando renun-
ciavit promittens facere renunciare omnes qui de jure tenentur renunciare aree prelibate
promittens nichilominus warandiam facere Arnoldo predicto ad opus domini Johannis Brune super area
prenotata per annum et diem ut juris est coram omnibus volentibus juri comparere et deponere
omne plegium quod vulgariter voreplicht dicitur de eadem Inde Ynwanus filius Wenemari, et
Alardus filius Arnoldi Hacke indivisi sunt fideiussores Quo facto Arnoldu predictus reddi-
dit aream memoratam Johanni filio Ghese prefato in hereditario censu pro viginti solidis nigr.
tur. legalium aut pagamentum equivalens pro eis singulis annis in die beati Martini hyemalis ipsi domino
Johanni Brune censuali jure hereditarie persolvendis ...er.... in festo beati Martini proximo ven-
turo, et a festo beati Martini ipsa? dicto ultra annum Johannes filius Ghese predictus poterit redime
huiusmodi censum cum libra pro censui et cum septem libris eiusdem monete, tali addita condicione
si Johannes filius Ghese prefatus ut dictum? est ipsum? censum? non? rediment, quod extunc dominus Johannes Brune
addet ipsi Johanni filio Ghese tantum quantum d.... boni famuli de Hemert ab utrique parte
recepti dixerint et ordinaverint ei addendum. Nostrarum testimonio litterarum Datum anno
domini Mº CCCº quinto feria secunda post Inventione sancte Crucis
De scan is plaatselijk slecht leesbaar, onder andere vanwege vouwen.
Datum: maandag na Inv. Crucis 1305 = maandag na 3 mei = 5 mei 1305. Volgens het Liber Sigillorum van de RDO moet de datum echter zijn: 10 mei.
Transfix.
Aanhangend: 02-08-1312
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2851-0.1
98 ) 01-05-1312. Rutger de Hollander van Tuyl verkoopt de Wuwerscamp onder Hellouw aan de abdij.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-1-2018.
U. p. v. Johannes filius Huberti, Henricus de Vico et Arnoldus de Hoesden, s. in Sautbomel, v. n. c. s.
Veniens coram nobis Rutgherus, dictus Hollandrinus de Tule, vendidit et o. pro M lb. l. d. e. ut f. p. suum campum terre dictum Wuwerscamp, in j. de Hellu situm, dirigentem a fossa dicta Brokegrave usque ad aqueductum dictum Marke, inter sacerdotem ecclesie de Hellu ab una parte, et inter Nicholaum de Malsen et pueros Alardi Zorgh ex parte altera, preposito ecclesie Insule sancte Marie ad usus abbatis et conventus dicte ecclesie, sine aggere et sine censu perpetue possidendum. Et Rutgherus Hollandrinus pred. c. u. s. Elyzabeth, hujusmodi terre effestucando renunciavit promittens etc. d. preposito ad usus d. abbatis et conventus pred. super terra memorata p.a. etc. N. t. l.
Datum a. D. MCCCXII, in die beatorum Apostolorum Philippi et Jacobi.

Op den kant is met eene latere hand aangeteekend: „Dit is die eygendom die wy hebben van der armer lant op Hellu, haldende XX morgen."
Bron: Cartularium der Abdij Marienweerd, inv. 142 (Pag. 103)
99 ) 23-06-1281. HiIdewardis, weduwe van FaIco van Deyl, en hare kinderen Godfried en Aleidy verkoopen eenige stukken land bij Deil aan Marcelis van Tuyl, en pachten ze van hem tegen een jaarlijkschen erf cijns. Johannes, zoon van Falco van Deyl, verkoopt insgelijks eenige stukken land aan gezegden Marcelis, en neemt ze op dezelfde wijze in pacht.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-1-2018.
Universis presentia visuris vel audituris, Johannes filius Huberti et Arnoldus sartor, scabini de Bomel, scire veritatem.
Constituti eoram nobis Hildewardis relicta Falconis de Deyla, Godefridus et Aleydis pueri ipsius Hildewargis, aream in qua dicta Hildewargis moratur, sitam juxta Bulkum, cum terra adjacente dicte aree, terram quandam que dicitur Crinte et terram quandam que dicitur Ghere, sitas apud Deyla, vendiderunt et obtulerunt Marcello de Tule, libere et pacifice in perpetuum possidendas, et dictis terris effestucando renunciaverunt ut juris fuit, et super hac venditione promiserunt predicto Marcello facere veram warandiam et firmam, per annum et diem ut juris est. Inde constituerunt predicto Marcello, Henricum dictum Boninc fidejussorem. Quo facto predictus Marcelius reddidit et locavit predicta bona predictis, jure censuali hereditarie, pro XX solidis Lovaniensibus ipsi Marcello et suis heredibus seu successoribus in die beati Martini hyemalis, apud domum ipsius Marcelii in Tula, annis singulis persolvendis.
Preterea Johannes, filius Falconis de Deyla, coram nobis constltutus, aream sltam apud Deyla juxta Bulcum in qua idem Johannes moratur ad presens, terram quandam sltam in loco qui dicitur Buninghure, continentem juger et dimidium; terram quandam que dicitur Virgherden, sitam juxta Heyndinghen, et dimidium juger situm in loco qui dicitur Salenweert, vendidit et obtulit predicto Marcello libere in perpetuum possidendas. Et dictis terris predictus Johannes, una cum uxore sua, effestucando renunciavit ut juris fuit, et super hac venditione promisit predicto Marcello facere veram warandiam et firmam, per annum et diem ut juris est.
Inde constituit predicto Marcello, Henricum dictum Boninc predictum fidejussorem. Quo facto predictus Marcellus reddidit et locavit predicto Johanni predlctas terras, jure censuali (hereditarie), pro XX solidis Lovaniensibus, ipsi Marcello et suis heredibus sive successoribus in die beati Martini hyemalls, apud domum ipsius Marcelii in Tula, annis singulis persolvendis.
Nostrarum presentium testimonio litterarum. Datum anno Domini MCCLXXXI, In vigilia Nativitatis beati Johannis Baptiste.
Bron: Cartularium der Abdij Marienweerd, inv. 94 (Pag. 70)
100 ) 10-04-1404. Schepenen: Philippus de Horwinen en Ghiselbertus Smit?
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-1-2018.
Universis presencia visuris nos Philippus de Horwinen et Ghiselbertus Smit? scabini in
Zautbomel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Otto filius Florentij Hollen
vendidit et optulit pro .... libras .... septuaginta
quinque virgatas terre quam terram idem Otto de jure habet in tribus jugeribus terre site in
jurisdictione de Zautbomell in die Stoppelhoeve inter heredes Wilhelmi Schoene? Ghi-
selberti et Lamburgis filiam Goddonis bonem? Item v... hont et septuagintaquinque
virgatas terre site ibidem in Coppencampe quam terra idem Otto habet de jure in septem
jugeribus terre site ibidem in jamdicto loco inter Henricum Conrardi et Mergaretam relictam
Wilhelmi aurifabri Rubberto de Hoesden in allodio sine censum et aggere hereditarie
possidendam Et Otto predictus dicte terre vendite renunciavit ...
...
Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº quarto decim die mensis aprilis
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1819